Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Arbete med genomförandet av detaljplan för Norrboda-Brunna handelsområde pågår.

Etappindelning

Arbeten i området och tidplan

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 - Pettersbergsvägen

Vägen från Pettersbergsrondellen upp till handelsplatsområdet är klar. Del av Femstenavägen är enkelriktad och utfart från handelsområdet sker längs Pettersbergsvägen.

Etapp 2 - Mätarvägen

Mätarvägen är klar för trafik till verksamhetsområdet öster om E18.

Etapp 3 - tunnlar under E18

Kommunen kommer i slutet av april att påbörja en entreprenad för att färdigställa för trafik under E18. Här kommer buss- person- och tung trafik att kunna köra. Även en gångväg kommer att uppföras där.

Färdigställandet beräknas till december 2019.

Etapp 4 -Granhammarsvägen

Läs mer om planerat arbete på Granhammarsvägen via länken nedan.

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplanen vann laga kraft den 12 mars 2015. Ta del av planhandlingarna här nedan.