Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Arbete med genomförandet av detaljplan för Norrboda-Brunna handelsområde pågår.

Etappindelning

Arbeten i området och tidplan

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 - Pettersbergsvägen

Vägen från Pettersbergsrondellen upp till handelsplatsområdet är klar. Del av Femstenavägen är enkelriktad och utfart från handelsområdet sker längs Pettersbergsvägen.

Etapp 2 - Mätarvägen

Mätarvägen är klar för trafik till verksamhetsområdet öster om E18.

Etapp 3 - tunnlar under E18

Just nu pågår det arbeten under mark för att förhindra att grundvatten trycks upp. Det är lätt att uppleva att arbetet har stannat av när man tittar in i arbetsplatsområdet men arbete pågår för fullt.

I dagsläget pågår förberedelse med tillfälliga angöringsplatser för att spontning (stödkonstruktion) ska kunna ske mellan de två tunnlarna. Anledningen till att spontning ska utföras är att de befintliga massorna kan rasa och urholka brofästena till E18 samt påfarten till E18. Detta är ett tidskrävande arbete då det krävs noggranna inmätningar och drag-/tryckundersökningar när sponten väl sitter på plats. När spontningen är hållfast så fortsätter arbetet med vägen.

Preliminärt är arbetet klart i maj 2020.

Etapp 4 -Granhammarsvägen

Läs mer om det planerade arbetet på Granhammarsvägen via länken nedan.

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplanen vann laga kraft den 12 mars 2015. Ta del av planhandlingarna här nedan.