Granhammarsvägen

Just nu pågår ett arbete med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Planerade åtgärder längs Granhammarvägen

På- och avfarterna till E18

Två cirkulationsplatser kommer att byggas vid båda av-/påfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten på Granhammarsvägen.

Ny gång- och cykelväg

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen som löper över påfarten till E18 mot Enköping.

Arbetet med cirkulationsplatser samt gång- och cykelvägar beräknas vara klart till 2021.

Ny busshållplats vid Musikvägen

För att framtida busstrafik ska kunna gå upp till verksamhetsområdet samt under tunnlarna och vidare till handelsområdet kommer busshållplatsen Musikvägen flyttas till den östra sidan av Mätarvägen. En busslinje kommer att gå längs Granhammarsvägen mot Kungsängens centrum precis som tidigare.

När tunnelunderfarten under E18 är färdigställd och klar för busstrafik kommer ovanstående busshållplats tas i bruk.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)