Granhammarsvägen

Snart påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Planerade åtgärder längs Granhammarvägen

På- och avfarterna till E18

Två cirkulationsplatser kommer att byggas vid båda på-/avfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten på Granhammarsvägen.

Ny gång- och cykelväg

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen som löper via en bro över påfartsrampen till E18 mot Enköping.

Arbetet med cirkulationsplatser samt gång- och cykelvägar beräknas vara klart till 2021.

Ny busshållplats vid Musikvägen

För att framtida busstrafik ska kunna gå upp till Brunna verksamhetsområdet samt genom tunnlarna till norrboda-Brunna handelsområde kommer Musikvägens busshållplats flyttas till den östra sidan av Mätarvägen. En busslinje kommer att gå längs Granhammarsvägen mot Kungsängens centrum precis som tidigare.

När tunnelunderfarten är färdigställd och klar för busstrafik kommer ovanstående busshållplats tas i bruk.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)