Granhammarsvägen

Nu pågår arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Planerade åtgärder längs Granhammarvägen

Arbetet kommer att delas in i etapper. På bilden ovan ser du de planerade åtgärderna och längre ner på sidan kan ni läsa mer om dessa.

Det här händer just nu

Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna.

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen kommer att stängas av och ledas om via Stråkstigen och Kungsängens IP. Detta görs för att kunna öppna upp ytterligare ett körfält från Brunnarondellen fram till på- och avfarterna till E18.

Båda påfarterna kommer att breddas för att underlätta för tung trafik. Vänstersväng till påfarten mot Enköping kommer att stängas av.

Åtgärder kommer att ske löpande under byggnationstiden.

Sprängningsarbeten kommer att utföras vid avfarten från E18 från Enköpingshållet i månadsskiftet april-maj. Arbete med rivning av asfalt beräknas starta vecka 18-19.

För att undvika köer vid rusningstrafik morgon och eftermiddag under pågående ombyggnad av Granhammarsvägen, välj om möjligt avfarterna Bro ö och Kungsängen om ni inte ska till Brunna området.


Pågående och planerade arbeten


Etapp 1 - ny gång- och cykelväg

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att löpa längs Granhammarsvägen som tidigare men nu bygger vi en bro över påfartsrampen till E18 mot Enköping så att fotgängare och cyklister inte ska behöva korsa en väg trafikerad med bilar.

Förberedande arbete för etapp 1 påbörjas den 9 mars 2020.

Etapp 2 - cirkulationsplatser

För att öka trafiksäkerheten och för att det ska bli ett bättre flyt i trafiken på Granhammarsvägen kommer två cirkulationsplatser att byggas vid båda på-/avfarterna till E18.

Arbetet med gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser beräknas vara klart till hösten 2021.

Illustrationsbild visar den nya cirkulationsplatsen vid påfarten till E18 söderut och avfart från E18 från Enköpingshållet.

Illustrationsbild visar den nya cirkulationsplatsen vid påfarten till E18 norrut och avfart från E18 från Stockholmshållet.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp