Tjustavägen

Byggnation av ny gång- och cykelväg på Tjustavägen mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta skolväg

Karta där entreprenaden är markerad längs med tjustavägen.

Karta

Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gång- och cykelbana på sträckan. I slutet av 2016 tog kommunen över Tjustavägen från Trafikverket, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande av gång- och cykelvägen. Övertagandet av vägen skedde maj 2019.

När vägen nu fått kommunalt väghållarskap så har kommunen rådighet över vägen, dock kvarstår problem med att kommunen inte är markägare utanför vägområdet vilket försvårat byggnation av gång- och cykelväg.

Kommunen planerar att anlägga vatten- och avloppsledningar längs med samma sträcka under period 2020–2022. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg då så kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.

Projektstatus augusti 2021:
Detaljprojektering och marklösning pågår. Under projekteringstiden kommer berörda markägare kontaktas.

Bilden indikerar projektstatus för tjustavägen som "projektering och tillstånd".

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp