Taxa

För handläggning av ansökningar, anmälningar, hantering av klagomål och för övrig tillsyn inom ramen för miljölagstiftning och livsmedelslagstiftning tar myndigheten ut en avgift enligt gällande taxor. 

Taxor för myndighetsutövning gällande miljölagstiftning fastställs lokalt av kommunfullmäktige. Taxa för årliga avgifter inom livsmedelstillsynen fastställs av Livsmedelsverket.

Timavgift enligt gällande taxa

Enligt gällande taxa är timavgiften för handläggning av ärenden inom miljöbalken, strålskyddslagen och sprängämnesprekursorer 1195 kr per timme. Timavgiften indexuppräknades i bygg- och miljönämndens beslut § 108 den 15 december 2016 till 1195 kr från att tidigare ha varit 1160 kr per timme. Gällande timavgift för ordinarie livsmedelskontroll är 1290 kr per timme.

Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya taxor för handläggningsavgifter för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämne-, livsmedel-, alkohol-, och tobakslagstiftning. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige den 18 november 2015. Avgift för handläggning av ärenden som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare tas ut enligt den nya taxan.

Taxa för ärenden påbörjade före 31 dec 2015

Avgift för handläggning av ärenden som påbörjades senast den 31 december 2015 tas ut enligt den tidigare gällande taxan. Taxan för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen baserades t.o.m. den 31 december 2015 på en timavgift om 853 kronor. Taxan för kontroll enligt livsmedelslagen baserades t.o.m. den 31 december 2015 på en timavgift om 970 kronor för ordinarie kontroll och 912 kronor för extra kontroll.