Lejondalssjön

Lejondalssjön kommer att restaureras för att förbättra vattenkvaliteten.

Sjön är övergödd och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastigt men den kapaciteten är nu förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt vattendirektivet.

Även om bottenvattnet är påverkat håller ytvattnet god badvattenkvalitet.

Kommunen kommer att låta restaurera sjön för att få ner fosforhalterna genom en behandling av aluminium. Detta kan ske i vattenmassan eller i bottensedimentet.

Nu görs en upphandling av utförandet och närmare projektstarten kommer ett öppet informationsmöte att hållas.

Även Solna, Sundbyberg samt Stockholm utför aluminiumfällning i Brunnsviken. Läs mer om det på Stockholms stads sida.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)