Miljöövervakning

Miljön förändras ständigt både genom naturliga processer och mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som kan följas upp genom så kallad miljöövervakning.

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Främst sker miljöövervakningen på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. I Upplands-Bro kommun sker miljöövervakningen genom bl.a.

  • Sjöprovtagning varje år
  • Provtagning och bakteriologisk analys av badvattenkvalitén vid sex badplatser under sommarmånaderna
  • Mätning av bakgrundsstrålning på tre platser i kommunen var sjunde månad sedan Tjernobylolyckan
  • Bullerutredningar

Sjöar och vattendrag

Kommunens sjöundersökningar

Provtagning av vattnet i Lejondalssjön, Lillsjön och Örnässjön påbörjades 1970 och pågår fortfarande. På detta sätt har kommunen kunnat följa trenderna av bland annat fosfor- och kvävehalter. Syftet är att kontrollera sjöarnas tillstånd och kunna sätta in åtgärder när det behövs för att uppnå "god status".

Miljöövervakningen av Mälaren sköts genom Mälarens vattenvårdsförbund, som är en bred samverkan mellan bl a kommuner och länsstyrelser i Mälarens avrinningsområde. Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats.

Sjöundersökningarna i Upplands-Bro sker sedan 2007 enligt vattendirektivet, där biologin har stor betydelse. Målet är att alla sjöar och vattendrag, så kallade vattenförekomster, ska nå "god status". Vattenmyndigheternas webbplats.

Vattenstatus i kommunen

I Lejondalssjön har ytvattnet god badvattenkvalitet. Däremot har fosforhalterna vid bottnarna stigit de senaste åren sedan sjön restaurerades 1993. I framtiden kan det innebära ökad förekomst av blågrönalger. Sammantaget blir resultatet "måttlig status", se karta nedan. Enligt vattenmyndighetens krav, "miljökvalitetsnormen", ska Lejondalssjön ha uppnått "god status" senast 2021. Denna norm är juridiskt bindande.

Vattenstatus för Lillsjön och Örnässjön är "måttlig" respektive "otillfredsställande". Dessa sjöar har inte klassats enligt vattendirektivet under denna sexårsperiod (fram till år 2015) eftersom man av resursskäl prioriterat sjöar över 1 km2. Lillsjöns siktdjup är bra och vattenvegetationen var mycket intressant med flera bestånd av hotade vattenväxter.

Badvattenkvalitet

Information om badvattenkvalitet vid kommunens badplatser

Bullerutredning