Lagar och föreskrifter

Här finns information om ett urval av lagar, föreskrifter och andra bestämmelser som rör miljö- och hälsoskydd.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I Upplands-Bro finns lokala föreskrifter som bland annat reglerar enskilda avlopp, eldning, gödselspridning och tomgångskörning.

Miljöbalken

Sverige har sedan den 1 januari 1999 en ny och samordnad lagstiftning på miljöområdet - miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

Vem berörs av miljöbalken?

Balkens regler gäller alla, medborgare och företagare, som med sin verksamhet eller andra aktiviteter kan skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, skada natur eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Reglerna gäller i stort och smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. Miljöbalkens bestämmelser omfattar allt från enskilda avlopp, värmepumpar och inomhusmiljö till avfallsanläggningar, värmekraftverk och massaindustrier.

Anmälan och ansökan om tillstånd

I miljöbalken finns regler om att tillstånd måste sökas eller anmälan behöver göras för vissa verksamheter eller åtgärder som man planerar att vidta.

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) finns en förteckning över vilka verksamheter som behöver söka tillstånd (s.k. A- och B-verksamheter) eller som ska anmälas (s.k. C-verksamheter).

Om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas eller om du behöver söka tillstånd, kontakta Miljöavdelningen för information.

Upp