Kemikalier

Miljöavdelningen kommer att kontrollera märkning av kemiska produkter, sprängämnesprekursorer och farliga ämnen i handeln under hösten.

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljöavdelningen kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker. I samband med tillsynen enligt CLP-förordningen kommer miljöavdelningen även att utöva tillsyn enligt den nya lagstiftningen om sprängämnesprekursorer. Syftet med tillsynen är att få en överblick över återförsäljarnas kunskap om lagstiftningen som reglerar sprängämnesprekursorer och de farliga ämnena ute på marknaden, samt att stödja målet med lagstiftningen som siktar till att minska risken för hemtillverkning av sprängämnen.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljöavdelningen under september för information om tid för inspektion.

Kemikalier

Kemikalier är kemiska ämnen eller produkter framställda av människan. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. Kemikalier som påverkar naturmiljön och människors hälsa kallas miljögifter. Även andra kemikalier kan vara farliga och orsaka förgiftning, fosterskador, cancer och allergi. Vissa ämnen anses som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bl.a. CFC, kadmium och kvicksilver.

I Upplands-Bro är det Bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom kommunen. Arbetet innefattar förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö. Tillsynen innebär kontroll av att olika produkter och bekämpningsmedel är godkända, att försäljningstillstånd finns, märkning, hantering och förvaring sköts på rätt sätt.

Har du frågor om kemikalier är du välkommen att kontakta Miljöavdelningen.