Cisterner

Tänk på de regler som gäller om du ska installera en cictern för brandfarliga varor.

Om du ska installera en cistern för brandfarliga varor (såsom dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja) ska du skriftligen informera bygg- och miljönämnden innan den tas i bruk om:

  • cisternen ligger i marken och innehåller mer än 1 kubikmeter brandfarlig vara.
  • cisternen rymmer 1- 10 kubikmeter och finns utomhus ovan mark samt innehåller brandfarlig vara.
  • mer än 250 liter brandfarlig vätska ska lagras inom vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområden i Upplands-Bro kommun.

Besiktiga din cistern

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska 1 -10 m³ cisterner kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedac.

Observera att kontrollrapporten inte längre behöver skickas till Miljöavdelningen. Cisternägaren ska dock vid begäran kunna visa att cisternen kontrollerats enligt gällande föreskrifter.

Cistern i vattenskyddsområde

Observera att du som tidigare haft ett kontrollintervall på 12 år eller 6 år, beroende på korrosionsskyddet för din cistern, nu kan fått det halverat till 6 år eller 3 år om du bor inom vattenskyddsområdet för östra Mälaren.

Kontrollintervall

Typ av cistern

Utanför vattenskydds-område

Inom vattenskydds-område, med sekundärt skydd*

Inom vatten-skydds-område, utan sekundärt skydd

K-cistern

12 år

12 år

6 år

Skyddad S-cistern

12 år

12 år

6 år

S-cistern

6 år

6 år

3 år

* En cistern inom ett vattenskyddsområde, som installerats efter den 6:e juni 1990, skall vara försedd med ett sekundärt skydd, t.ex. en invallning (kravet gäller inte cisterner som placerats inomhus).

Begreppsförklaring

K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål.

S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.

Skyddad S-cistern = S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt.

Cisterner större än 10 m³

Även cisterner större än 10 m³ ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd, men för dessa gäller  föreskrift från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) (MSBFS 2014:5). Dessutom krävs i de flesta fall ett särskilt tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt MSB:s föreskrift (MSBFS 2013:3). Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks hos Brandkåren Attunda, telefon 08-594 696 00.

Cistern som tas ur bruk

Om du planerar att ta en cistern med brandfarlig vara ur bruk ska det anmälas till Miljöavdelningen.