Avfallskrav enligt miljöbalken

Miljöbalkens definition av avfall är ”varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, eller avser, eller är skyldig att göra sig av med.” Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Kommunen ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas och därför krävs anmälan till Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning för eget omhändertagande av olika typer av avfall, exempelvis hushållsavfall eller latrin. Prövning och tillsyn som krävs med stöd av Miljöbalkens 15 kapitel är avgiftsbelagda. Avgifterna baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

För att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra prövning och tillsyn har de enligt miljöbalken rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel.