Nya namn 2022

Fastställande av namn på nya vägar, torg, parker, dagvattendammar och rondell i Bro trädgårdsstad

Nya vägnamn: Sigrids väg, Unnas väg, Röds väg, Orms väg, Kroks väg samt Knaks väg

Dessutom fastställdes namn på parker, torg, dagvattendammar och en rondell: Älvkvarnsparken, Runstensparken, Forntorget, Ristartorget, Boplatsdammen, Rundammen, Stendammen, Tröskardammen, Assursrondellen.

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

En helt ny stadsdel, Bro trädgårdsstad, är under projektering längs med södra sidan av järnvägen i Bro. Huvudgatan Brobäcksvägen följer i stort sett att följa Brobäckens sträckning igenom hela området och fick därför namnet Brobäcksvägen redan 2018. I etapp 1 och 2 beslutades samtidigt om en namnbank med ett gemensamt tema för namn på vägar, torg, parker, en rondell samt dagvattendammar, nämligen fornnordiska namn.

Tanken med namnbanken är att dessa namn kommer att placeras ut allt eftersom området byggs.

 

Byte av namn på Brogårdsvägen till Brogård, Bro

Nytt namn:

Bro Hof Slottsallé

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen: Fastighetsägaren för Brogård 1:88/Bro Hofs golfbana har i april 2020 inkommit med ansökan om att få ändra namnet Brogårdsvägen till Bro Hof Slottsväg. En likadan ansökan avslogs av samhällsbyggnadsnämnden 2008 men fastighetsägaren anser nu att omständigheterna förändrats. Golfbanan är vida känd och man vill att det ska bli lättare att hitta dit med ett nytt vägnamn som anknyter till den kommersiella verksamhet som bedrivs där.
Namnberedningen ska vid varje förslag till ortnamn väga förslaget mot
gällande namnpolicy och följa de riktlinjer som gäller för namnberedningsgruppen. Namnberedningen lyfter att det finns flera punkter i namnpolicyn som talar emot att godkänna Bro Hof Slottsväg som nytt namn. Namnet är ett företagsnamn samt innehåller ett nobiliserande namntillägg. Vägen och nuvarande vägnamn anknyter till ett känt och hävdvunnet namnmed kulturhistoriska anor inom kommunen, platsen Brogård.
Samtidigt har det tydliggjorts att Upplands-Bro kommun ska ha ett tydligt
näringslivsperspektiv. I förslag till beslut ska det tas hänsyn till näringslivet
och hur det påverkas av beslutet. Besöksnäringen har en särskild position i vår kommun. Få platser kan erbjuda ett lika varierat och naturnära utbud av konferensanläggningar, samt en sportnäring med bland annat två av Europas bästa golfbanor vid Bro Hof Slott. Bro Hof Slott bidrar till kommunens stärkta attraktivitet och lockar många besökare årligen samt bidrar till ökad tillväxt och till flertalet arbetstillfällen. Det är ett starkt varumärke och bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft.

I det här fallet står god ortnamnssed och näringslivsperspektivet emot varandra och Tekniska nämnden behöver avgöra vilket som väger tyngst.
Namnberedningsgruppen gör bedömningen att utifrån riktlinjerna skulle
sökandes namnförslag kunna godtas trots att det inte följer god ortnamnssed.

 

Namnsättning av park i Finnsta, Bro

Nytt namn:

Finnstagårdsparken

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen: I grönområdet öster om Finnstaskolan i Bro pågår ett arbete med att utveckla en ny park som nu behöver ett namn. Området består av en skogsklädd kulle och kringliggande gräsytor. Inom området finns både fornlämningar såsom en gravkulle och en runsten, men också senare lämningar som delar av husgrunden från Finnsta gårds boningshus. Namnförslaget Finnstagårdsparken är kopplat till Finnsta gård som låg i området fram till 1970-talet, vilket namnberedningen gärna vill lyfta fram enligt namnberedningens riktlinjer.

 

Namnsättning av lekpark med gym i Brunna, Kungsängen

Nytt namn:

Nyckelbergsparken

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

Ärendet togs upp i Tekniska nämnden den 25 oktober där namnberedningen föreslog namnet Liten och stor-parken. Nämnden återremitterade ärendet med uppdraget att inhämta medborgarnas förslag till namn genom en ”namntävling”. Tekniska nämnden valde namnförslaget Nyckelbergsparken som motiverades med att de flesta barnen i området
kallar ”berget” i skogsdungen bakom parken för Nyckelberget. 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp