Nya namn 2021

Namnsättning av handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nytt namn:

Kungsängens handelsplats

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

En olycklig mix av de två delarnas namn inom planområdet Norrboda-Brunna kan ha lett till att företagen i handelsområdet i Norrboda började kalla platsen för Brunna Park, utan ett officiellt namnsättningsbeslut från kommunen. Detta har i sin tur lett till svårigheter med vägbeskrivning för leveranser, skyltning och kartor. En beslut om ett officiellt namn på handelsområdet har nu tagits av tekniska nämnden i samråd med fastighetsägaren.


Namnsättning av gång- och cykelväg i Kungsängen

Nytt namn:

Granhammarstigen

Länk till karta Pdf, 128 kB.

Ur tjänsteskrivelsen:

En gång- och cykelväg är under byggnation i området kring motorvägsavfart Brunna, som ska sammanbinda befintliga delar av gång- och cykelstråk längs med Granhammarsvägens hela sträckning från Tibble till Brunna. Gång- och cykelvägen behöver namnsättas, då den befintliga delen inte heller har något namn. Namnberedningen föreslår namnet Granhammarstigen, då gång- och cykelvägen i stort sett kommer att följa Granhammarsvägens sträckning och namnet därför är lätt att lokalisera.


Namnsättning av park i gamla Bro

Nytt namn:

Prästängen

Länk till karta Pdf, 225 kB.

Ur tjänsteskrivelsen:

Ett förslag till namnsättning av grönområdet mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i gamla Bro inkom till
namnberedningen i augusti 2020, vilket aktualiserade frågan om eventuellt behov av namn på grönytor i kommunen. Namnberedningen anser att detta grönområde används förhållandevis mycket och kan vara bra att kunna referera till med ett officiellt antaget namn, trots att ytan inte är en typisk park.


Namnsättning av ny sporthall i Kungsängen

Nytt namn:

Kungshallen

Länk till karta Pdf, 421 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: Efter att tre av allmänhetens namnförslag beslutats i Tekniska nämnden, bjöds allmänheten in att rösta på förslagen och namnet Kungshallen fick flest röster. Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp