Nya namn 2021

Namnsättning av ny rondell i Tegelhagen, Bro

Nytt namn:

Torparerondellen

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

Namnet Torparerondellen är kopplat till det redan beslutade namnet på torget där rondellen byggts, nämligen Torparetorget


Namnsättning av gårdsadress i Nyborg, Håtuna

Nytt namn:

Nyborg, Verkstaden

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

Verkstaden som fastighetsägaren ser som gårdens centrum har ingen adress alls idag, men en ny adress till verkstadsbyggnaden skulle
underlätta för leveranser. Eftersom Nyborg är ett så kallat byadressområde där olika byggnader har gårdsnamn istället för gatuadresser krävs en officiell namnsättning av verkstadsbyggnaden för att den ska kunna få en adress. Namnberedningens och fastighetsägarens gemensamma förslag är gårdsnamnet Verkstaden.


Namnsättning av väg i Säbyholm, Bro

Nytt namn:

Hebbovägen

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

Den befintliga grusvägen som leder från Rösaringvägen nordväst om Säbyholm och endast fram till tomtplatsen Hebbo behöver först namnsättas för att platsen ska kunna få en adress. Namnförslaget Hebbovägen faller sig naturligt och namnet finns inte någon annanstans i Sverige så risk för förväxling föreligger därför inte.

Namnsättning av handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nytt namn:

Kungsängens handelsplats

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

En olycklig mix av de två delarnas namn inom planområdet Norrboda-Brunna kan ha lett till att företagen i handelsområdet i Norrboda började kalla platsen för Brunna Park, utan ett officiellt namnsättningsbeslut från kommunen. Detta har i sin tur lett till svårigheter med vägbeskrivning för leveranser, skyltning och kartor. En beslut om ett officiellt namn på handelsområdet har nu tagits av tekniska nämnden i samråd med fastighetsägaren.


Namnsättning av gång- och cykelväg i Kungsängen

Nytt namn:

Granhammarstigen

Länk till karta Pdf, 128 kB.

Ur tjänsteskrivelsen:

En gång- och cykelväg är under byggnation i området kring motorvägsavfart Brunna, som ska sammanbinda befintliga delar av gång- och cykelstråk längs med Granhammarsvägens hela sträckning från Tibble till Brunna. Gång- och cykelvägen behöver namnsättas, då den befintliga delen inte heller har något namn. Namnberedningen föreslår namnet Granhammarstigen, då gång- och cykelvägen i stort sett kommer att följa Granhammarsvägens sträckning och namnet därför är lätt att lokalisera.


Namnsättning av park i gamla Bro

Nytt namn:

Prästängen

Länk till karta Pdf, 225 kB.

Ur tjänsteskrivelsen:

Ett förslag till namnsättning av grönområdet mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i gamla Bro inkom till
namnberedningen i augusti 2020, vilket aktualiserade frågan om eventuellt behov av namn på grönytor i kommunen. Namnberedningen anser att detta grönområde används förhållandevis mycket och kan vara bra att kunna referera till med ett officiellt antaget namn, trots att ytan inte är en typisk park.


Namnsättning av ny sporthall i Kungsängen

Nytt namn:

Kungshallen

Länk till karta Pdf, 421 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: Efter att tre av allmänhetens namnförslag beslutats i Tekniska nämnden, bjöds allmänheten in att rösta på förslagen och namnet Kungshallen fick flest röster. Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp