Nya namn 2017

Namnsättning Kvistaberg, Bro

Nytt vägnamn: Kvistabergsvägen

Länk till karta Pdf, 435 kB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Under de senare åren har Upplands-Bro tillsatt medel för att renovera och rusta upp Kvistaberg belägen söder om Bro. Platsen utgör även ett besöksmål i och med att kommunens tre observatorier finns här. Målet med upprustningen är bl.a. att tillgängliggöra Kvistaberg för kommunens invånare och entreprenörer men även för kommunens verksamheter. Kvistaberg har idag ingen adress.

I början på förra sekelskiftet ärvde Nils Tamm Kvistaberg och Hammartorp efter sin far Per Tamm. Ganska snart lät han bygga en ny huvudbyggnad och det första av tre observatorier. Det första observatoriet uppfördes 1918-1919 och var ett av de största privatobservatorierna i Europa. Ytterligare två observatorier uppfördes 1955 och 1964 av Uppsala universitet som fått fastigheten Kvistaberg i donation 1944.

Landområdet runt Kvistaberg har ursprungligen ingått i Kvista bys ägor vars tidigaste notering i de skriftliga källorna är från 1540. Då innehade Kvista by 3 gårdar. Från en ägomätningskarta från 1712 syns de tre gårdarna ligga intill varandra i den norra delen av bys ägor. Området runt dagens Kvistaberg utgörs av skog och hagmarker. En intressant notis är att markerna runt Kvistaberg då kallades för Björnmyran."


Namnsättning Högbytorp, Bro

Nya vägnamn: Högbytorpsvägen och Norrnäsvägen

Länk till karta Pdf, 2 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

I och med en planändring för Högbytorp där syftet med planändringen att möjliggöra en ny lokalisering av tankstation för biogas så kommer detta även medföra att ett antal nya vägnamn är aktuella för området.

Högby- och Norrnäs torp är belagda från och med sent 1700-tal. Högbytorp ingick i Klövs ägor och Norrnäs hörde till Önstas ägor. Vid sent 1800-tal eller tidigt 1900-talet överges  Norrnäs. Möjligen kan det ha att göra med förändrade samhällsstrukturer. Med en ökande industrialisering, möjligheter att emigrera, möjligheter att friköpa torp och en övergång till kontantarrenden minskade betydelsen av dagsverktorpen under det sena 1800-talet.

Norrnäsvägen är tänkt att följa någorlunda naturligt mot det ursprungliga torpet. Infartsvägen till Högbytorpsområdet föreslås bli Högbytorpsvägen. Det föreslagna namnet Långbrovägen (på kartan) återremitterades av tekniska nämnden och är alltså ej beslutat.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp