Nya namn 2014

Nyborg, Håtuna

Nytt gårdsnamn: Nyborg Glashuset

Länk till karta Pdf, 2 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Byggnaden är ursprungligen en ekonomibyggnad som gjorts om till gårdskontor. Då gårdskontoret spelat ut sin roll har ägaren omvandlat byggnaden till en bostadsenhet. När byggnaden fortfarande var en ekonomibyggnad förvarades drivbänksglasramarna där. Dessa användes till frilandsodling som innebär odling av trädgårdsväxter på fält. Byggnaden har därför kallats för Glashuset."

Skälby, Kungsängen

Nytt vägnamn: Tolvmannavägen

Länk till karta Pdf, 2 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Vägnamnet Tolvmannavägen kommer från ordet tolvman. En tolvman var i äldre tider en benämning på en nämndeman vid häradsrätten. Häradsrätten fanns kvar fram till 1970 då den ersattes av tingsrätten. Tolvmännen utsågs bland socknens allmoge och ända fram till 1872 stadgades att tolvmännen skulle vara bönder. Dessa valdes på sockenstämman i respektive socken och skulle till antalet vara tolv stycken därav namnet tolvman.

Här följer några exempel på tolvmännens mål och utslag under 1800-talet.
Anders Rasmusson i Sylta anklagade Per Olofsson i Skälby för att ha slagit honom en blånad. Per erkände och fick plikta med 3 mark.

Hustru Lucia hade lånat ut en ko till sin svärdotter Britta vars bror, Anders i Viby, sedan sålt kon till andra. Britta kunde inte neka och dömdes att betala kon.

Dessutom fick nämndemännen döma i ärenden gällande bannor och obekvämliga ord m.m. Överläggningarna hölls på Tibble Gästgivargård då Bro häradsrätt hade sitt tingshus där."

Ådö, Låssa

Nytt vägnamn: Ådö Smedjan

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Ådö sätesgård nämns första gången 1404 i de skriftliga källorna. Under järnåldern låg gården ca en kilometer norrut intill nuvarande Stallängsviken. Där finns ett större fornlämningsområde med gravfält och boplatslämningar. Troligtvis flyttade gården till sin nuvarande plats, en mer strategisk plats intill en segelled, under medeltiden. Till Ådö säteri hörde underlydande torp och frälsehemman bl.a. Köpenhamn, Madrid, Andredal, Hackholmssund och Dävensö.

Till många av byggnaderna finns namn som syftar till läge, verksamhet eller sysselsättning såsom Sjöstugan, Drabanten och Smedjan."

Upp