Nya namn 2013

Ålsta, Kungsängen

Nya vägnamn: Lilla Klodalsvägen

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"I Ålsta, Kungsängen, har ett mindre område med ett flertal nya bostadsenheter tillkommit. Den nya infartsvägen till fastigheterna har fått namnet Lilla Klodalsvägen."

Frötuna, Håtuna

Nya vägnamn: Frötunavägen

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Ortnamnet Frötuna är av äldre ursprung inte minst märks det på de fornlämningar som omger gården. På flertalet av de impediment som omger gården finns gravfält från järnåldern samt hällristningar i form av skålgropar. Själva ortnamnet antyder att platsen fått namn efter den fornnordiska guden Frö. Efterleden – tuna eller tun betyder från början ”gärdesgård” men den dominerande betydelsen i nordiska språk är ”inhägnat område”.

Frötuna omnämns första gången 1311 (in frotunum) i de skriftliga källorna då Tomas från Frötuna är ett av vittnena till hur Katarina från Steninge överlåter gods och gård till biskopen Israel i Västerås på det att biskopen på bästa sätt må förvalta detta till förmån för hennes själs salighet. "

Holmen och Roligheten, Kungsängen

Nya gårdsadresser: Holmen, Granhammar Roligheten

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Ön Holmen är belägen i den nordöstra delen av Lejondalssjön. Under 1700-talet var Holmen en riktig ö men har under senare århundrade vuxit ihop med fastlandet genom en smal landtunga i den södra delen av ön.
De historiska kartorna visar att ön en gång kallats för Liljekonvaljeholmen (Häradsekonomiska kartan 1859-63) och från en ägomätningskarta från 1733 utgörs den södra delen av ön en äng troligen för sommarbete för Sjötorp torparens kreatur. Ortnamnet Holmen förekommer i ortnamnsarkivet från 1958 och är ett relativt ungt namn sett i ortnamnsperspektiv.

Torpet Roligheten är belägen ca 1 km söder ut från Holmen på fastlandet. Fornlämningsbilden i området består av en såglämning och fördämning efter träindustri samt bebyggelselämningar efter torpet Svartviken. Roligheten ingick under delar av 1700-talet i Lejondals säteri som ägdes av Jacob Gripenstedt under sent 1700-tal. Ortnamnet Roligheten finns med på de äldre kartorna från 1702 tillsammans med torpet Paradiset som ligger något mer norrut från Roligheten."

Leran, Låssa

Nya vägnamn: Leranvägen

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Torpet Leran är belägen söder om det stora fornlämnings-området Rösarring i den västra delen av Upplands-Bro kommun. Ortnamnet Leran omnämns första gången 1825 och är troligen ett resultat av nya fastighetsindelningar under tidigt 1800-tal mellan Sanda by och Lindormsnäs. Sanda bys ägor sträckte sig ända ner till nuvarande Drakudden där lämningar efter ett tegelbruk finns. Möjligen kan det finnas en koppling mellan tegelbruket och ortnamnet alternativt om man läser beskrivningen över Sandby by så förekommer orden och kombinationerna lera, lera och sand, lermylla, lera och mylla väldigt ofta.

Fornlämningsområdet kring torpet Leran är mycket intressant, särskilt med tanke på närheten till det monumentala fornlämningskomplexet Rösaring. Kring torpet finns tre större gravfält som dateras till yngre järnåldern men ett av gravfälten har gravformer som tyder på äldre järnålder."

Upp