Namnsättning och nya vägnamn

Upplands-Bro kommun har enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen samt fastställa belägenhetsadresser. Ett vägnamn med ett tillhörande adressnummer brukar kallas för en belägenhetsadress. Alla som bor eller bedriver verksamhet i kommunen skall ha en belägenhetsadress. Det är Tekniska nämnden i Upplands-Bro som fattar beslut om namn.

Hur går namnsättningen till?

Namnberedningsgruppens arbete med att ta fram förslag till nya namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter inom kommunen och dels via detaljplaneprocessen. Gruppen förbereder förslag om nya namn som presenteras i Tekniska nämnden och som även fattar beslut. Innan förslaget presenteras för Tekniska nämnden inhämtas yttranden från eventuellt berörda nämnder/verksamheter i kommunen, hembygdsföreningar och berörda fastighetsägare.

God ortnamnssed

Vid namnsättning av gator, torg och allmänna platser ska namngruppen förhålla sig till det som brukar sammanfattas som "god ortnamnssed"
(kulturmiljölag SFS 1988:950). Detta innebär bland annat att:

4 §
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för
annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av
ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt
möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och
övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal
verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).

Upp