Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Strandskyddet finns dels för att allmänheten ska ha tillgång till strandmiljöerna för bad, friluftsliv och avkoppling och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid våra vatten.

Generellt strandskydd

Det generella strandskyddet gäller 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen och inkluderar även undervattensmiljön.

Utökat och upphävt strandskydd

Strandskyddet kan även vara utökat genom särskilt beslut från Länsstyrelsen med upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Upplands-Bro gäller utökat strandskydd för en stor del av Mälarstranden samt de tre största sjöarna, Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön.

Strandskyddet är upphävt vid samtliga vattendrag och mindre sjöar i kommunen, förutom Lillsjön inom försvarets område och Rydjan. Strandskyddet kan också vara helt upphävt, till exempel i detaljplanelagda områden.

Det här gäller inom strandskyddsområde

Det är 7:e kapitlet i Miljöbalken som reglerar vad man får göra och inte får göra inom strandskyddsområde.

Inom strandskyddsområden får man inte:

  • Uppföra nya byggnader. Gäller både hus, förråd, husbåt och bastu.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning. Till exempel får man inte göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende eller göra en stor tillbyggnad.
  • Uppföra anläggning eller anordning som hindrar allmänheten från att nå ett område som annars är tillgängligt för alla. Det innefattar till exempel staket, brygga, parkeringsplats och väg.
  • Utöka den privata tomten genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
  • Gräva, schakta eller fälla träd, fylla ut mark, spränga, anlägga väg eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Utföra åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Till exempel bygga pir, muddra, fylla ut mark, gräva eller anlägga gräsmatta på stranden, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde, till exempel ek.

Om du vill göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet. Om du är osäker på om en åtgärd behöver dispens kan du kontakta kommunens miljöavdelning.

Undantag från förbuden

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att förbuden inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas

  • inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
  • inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Då måste du ansöka om dispens hos kommunens miljöavdelning. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl och syftet med strandskyddet inte påverkas. De särskilda skälen står i sin helhet i 7:e kapitlet. 18 c–d § miljöbalken, se länk nedan.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

För vissa platser i kommunen kan man även ange ett ytterligare skäl, nämligen om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, finns förslag på sådana platser. Se länk nedan (sidan 59). Det är endast för dessa platser som detta särskilda skäl kan användas.

Länsstyrelsens granskar

Länsstyrelsen granskar alla medgivna strandskyddsdispenser från kommunerna och kan överpröva beslut där tveksamheter finns. Vid arbeten i vatten kan det också krävas anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Åtgärd som gjorts utan strandskyddsdispens

Om du har missat att ansöka om strandskyddsdispens, ansök då om dispens i efterhand.

Om en åtgärd utförts utan strandskyddsdispens kan bygg- och miljönämnden besluta om förelägganden som behövs för att strandskyddsbestämmelserna ska efterlevas.

Upp