Solceller

Nya regler för solceller

Bygglovsbefrielse för solenergianläggningar

Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser i Plan- och bygglagen angående undantag från krav på bygglov för solceller och solfångare.

Bygglovsbefrielsen gäller alla typer av byggnader både inom och utanför detaljplanerat område.

Utformningen av solcellerna/solfångarna måste dock uppfylla vissa villkor för att bygglovsbefrielsen ska gälla.

Behövs bygglov?

Bygglovsbefrielsen för att montera solenergianläggningar på en byggnad gäller under förutsättning att:

 • De följer byggnadens form
 • De monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial – integrerade solceller är inte bygglovsbefriade
 • Den gällande detaljplanen inte innehåller bestämmelse om bygglovsplikt för solenergianläggningar
 • Byggnaden eller bebyggelseområdet får inte vara särskilt värdefull utifrån kulturmiljön
 • De får inte monteras inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Om du är osäker på vad som gäller i just ditt område kan du ta kontakt med bygglovsavdelningen.


Solenergianläggningar kan kräva anmälan

En anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs generellt för åtgärder som innebär att en byggnads bärande konstruktion påverkas. Detta gäller även för solceller och solfångare, exempelvis om bärande takkonstruktion behöver förstärkas vid montering av solcellspaneler.

En anmälan krävs även om installationen av solceller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Vid installation av större solenergianläggningar på byggnader kan det vara lämpligt att kontakta Brandkåren Attunda för rådgivning om utformning och information angående eventuell påverkan av byggnadens brandskydd.


Ändringar ska ske varsamt

Oavsett bygglovsplikt eller ej ska ändringar av en byggnad ske varsamt. Byggnadens karaktärsdrag ska därför tas i beaktande vid projektering av solenergianläggningar.

En rekommendation för placering av solceller är exempelvis att ett visst utrymme lämnas mellan anläggningen och brytpunkter i takfallet, så som taknock, valmning, takfot och gavlar.


Projektering av solcellspaneler

Eftersom solpaneler kan påverka risken för brandspridning såväl inom som utanför byggnaden och även räddningspersonalens säkerhet samtidigt som BBR inte reglerar i detalj hur panelerna ska utföras behöver en projektör ta hänsyn till en rad olika aspekter. Exempel på aspekter som kan behöva beaktas vid projektering av solpaneler är:

 • Påverkar solceller på fasad möjligheten till utrymning med hjälp av räddningstjänsten?
 • Är solcellspaneler monterade över eller i närhet av brandväggar?
 • Finns behov av orienteringsritningar av solcellsanläggningen som beskriver anläggningens uppbyggnad, kablarnas placering, vilka delar som blir spänningslösa av brytaren, namn på kontaktperson m.m.?
 • Hur påverkas brandspridningen av solceller placerade på fasad respektive tak?
 • Är anläggningen tillräckligt tydligt skyltad?
 • Bryts strömmen till solcellspanelerna när brandlarmet aktiveras?
 • Behöver räddningstjänsten ha möjlighet att nå taket från två håll för att kunna göra en insats?
 • Hur utformas drift- och underhållsinstruktioner för att säkerställa en säker anläggning över tid?

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge?

Upplands-Bro kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen. Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Upp