Rivningslov

Finns det detaljplan för området där rivningen ska ske så krävs rivningslov och rivningsanmälan för rivning av hela eller delar av byggnaden.

Till delar av byggnad räknas även invändig rivning av sådana delar som för med sig att bärande delar eller användningen av byggnaden ändras. I områden utan detaljplan krävs rivningsanmälan och kommunen kan kräva att även rivningslov behövs, så hör med bygglovsavdelningen.

Syftet med rivningslov är bland annat att underlätta återanvändning av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Rivningsanmälan som i regel görs samtidigt som ansökan om rivningslov, ska göras i god tid innan planerad start för rivningsarbetena eftersom rivningen inte får påbörjas förrän rivningsplanen har godkänts i ett startbesked.

Ansökan om rivningslov ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Rivningsplan grundad på en matreialinventering av byggnadens material som även tar upp vilka farliga eller miljöskadliga material som finns och om det finns ohyra eller svamp
  • Situationsplan där det tydligt framgår vilka byggnader eller vilka delar av en byggnad som ska rivas

Rivningsplan — vad är det?

Rivningsplanen ska grundas på en inventering, där farliga och miljöskadliga material i byggnaden beskrivs. I en rivningsplan redovisas:

  • Hur mycket av de olika materialen som finns i byggnaden
  • Vilka byggnadsdelar som ska återbruka
  • Hur rivningsmaterialen kommer att sorteras och återvinnas var för sig
  • Hur farligt och miljöskadligt material tas om hand och utrotningsmetod då bekämpning av ohyra krävs
  • Hur rivningsarbetet ska utföras
  • Risker och skyddsåtgärder

Sorteringen av olika material, förutom det farliga och miljöskadliga, ska ske med hänsyn till rimliga ekonomiska konsekvenser och aktuella förutsättningar för mottagande och bearbetning. En kontrollansvarig ska finnas och se till att rivningsplanen följs. Kontrollansvarig kan vara riksbehörig, alternativt godkännas av bygg- och miljökontoret för det aktuella projektet. Rivning får inte påbörjas förrän rivningsplanen godkänts och startbesked getts.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum.

Upp