Nybyggnadskarta till situationsplan

Nybyggnadskarta är ett hjälpmedel som utgör underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan innehåller de plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som behövs för den bygglovssökandes projektering och bygg- och miljönämndens bygglovsprövning. Till exempel information om eventuell vatten- och avloppsanslutning, fastighetsbildning och höjdinformation.

På nybyggnadskartan ritar du in planerad byggnad. Kartan med tillhörande text får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader.

Vilken typ av nybyggnadskarta behövs?

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri krävs i regel en nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus, transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det enskilda ärendet.

Upp