Marklov och pooler

Marklov behövs för att göra markförändringar så att marknivån ändras mer än 0,5 m. Det gäller till exempel vid schaktning och utfyllnader för att skapa plana gräsytor eller utfyllnad mot mur. För mur krävs lov om den är högre än 0,5 meter. Det kan också behövas marklov vid anläggning av pool och för att fälla vissa större träd.

Undvik barnolyckor när du anlägger pool

För att undvika barnolyckor ska poolskydd användas eller så ska poolen vara inhägnad. Reglerna om skydd mot drunkning är skrivna framförallt för att undvika barnolycksfall. Poolers skarpa kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn. En damm däremot kan utformas med flacka kanter, trampstenar och endast gradvis bli djupare. En sådan utformning kan göra barnet uppmärksamt på vattnet innan det utgör en omedelbar fara.

Drunkningsolyckor med barn betraktas som mycket allvarliga. Kravet på skydd återfinns därför inte bara i plan- och bygglagen utan också i ordningslagen som polisen utövar tillsyn över. Dessutom finns det i 2§ lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) krav på att anläggningar som uppförs eller ändras ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav bland annat i fråga om säkerhet vid användning.

Ansökan om marklov ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan där befintliga och tillkommande höjder framgår
  • Markplaneringsritning
  • Marksektion
  • Eventuellt fasadritningar

Ytterligare ritningar eller underlag kan krävas - om du har funderingar är du välkommen att kontakta Bygglovsavdelningen inför att du skickar in din ansökan!

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum.

Upp