Kontrollansvariga och sakkunniga

Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i Plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompetensen.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag när en kontrollansvarig inte behövs.

Kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

I PBL finns ett system som bygger på byggherrens egenkontroll. Om byggherrens egenkontroll inte räcker kan byggnadsnämnden ställa krav på att en certifierad sakkunnig anlitas.

Upp