Överklaga ett bygglov - hur gör jag?

När ett bygglov, rivningslov eller marklov har beviljats underrättar bygglovavdelningen eventuellt andra fastighetsägare, dina grannar och andra som kan beröras av beslutet om lov.

Besluten kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar. Ett beslut kan överklagas inom tre veckor från dagen då de bevisligen fick ta del av lovbeslutet. Om din ansökan innebär en åtgärd som strider mot detaljplanen eller är belägen utanför detaljplan skickar bygglovavdelningen ut ansökan till berörda grannar, för att ge dem tillfälle att yttra sig över förslaget. Om någon granne har invändningar, kommer denne att informeras om beslutet och ges möjlighet att överklaga.

Ett överklagande ska sändas till Bygg- och miljönämnden, men ställs till Länsstyrelsen i Stockholms län. I ett beslut om lov finns alltid information om hur det kan överklagas.

Upp