Fackmannamässiga ritningar - vad innebär det?

Det innebär att handlingarna är skalenliga, kompletta och entydiga samt redovisade med svarta streck på vitt papper.

Mått och text ska vara i läsbar storlek. Om ritningarna är i större format ska de vikas ned till A4. Minimikravet för fackmannamässighet är att ritningarna ska vara:

  • ritade med linjal
  • måttsatta
  • skalenliga
  • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering)

Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär bl.a. att:

  • takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas
  • marklinjer ska redovisas — befintliga och nya. Dessa ska även möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara utformningsmässigt och kan bedömas i en prövning.

Här hittar du exempelritningar.

Om de bygglovshandlingar som skickats in bedöms som ofullständiga får du möjlighet att komplettera dem inom viss tid. Följden blir dock att handläggningstiden fördröjs. Om kompletta handlingar inte inlämnats trots påminnelser kan bygglovavdelningen avvisa ansökan. Du som ansöker om bygglov ansvarar för riktigheten i handlingarna, d v s att befintlig byggnad överensstämmer med verkligheten och att förslaget visar hur du har tänkt dig att det ska se ut när lov beviljats och åtgärden utförts. För att underlätta handläggningen vid tillbyggnad eller annan ändring är det bra om du bifogar bilder på hur det ser ut idag.

Upp