Bygglovsavgift

För handläggning av ärenden tar vi ut en avgift enligt taxa. Det finns inga fasta priser, utan avgiften beräknas ifrån fall till fall utifrån olika parametrar såsom årets milliprisbasbelopp (=44,5 för året 2015. Det fastställs av regeringen för varje år) , byggnadens area mm.

En avgift tas också ut för eventuell kommunicering, dvs grannehöranden, meddelande om beslutet till grannar/sakägare, samt för kungörelse av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

I vissa områden tas också en sk planavgift ut. Där har nyligen en detaljplan gjorts, för vilken fastighetsägarna i området får dela på kostnaden.

Kostnad för eventuella mätuppdrag, såsom utstakning, lägeskontroller och nybyggnadskarta kan också tillkomma.

Observera att vid nybyggnad krävs oftast en kommunal VA-anslutning till fastigheten, vilket blir ett ärende för tekniska avdelning som också fakturerar för detta enligt fastställd VA-taxa. Kontakta Tekniska avdelningen för frågor om VA-anslutningskostnaden för din fastighet.

Observera att du alltid kan återkalla din ansökan om du ångrar dig. Då avskrivs ditt ärende. Om bygglovenheten däremot begär kompletteringar av dig och du inte hör av dig trots påminnelser, kommer ärendet att avgöras utifrån befintliga handlingar och troligtvis avvisas. Ett avvisningsbeslut medför att kommunen tar ut en kostnad för nedlagt arbete.

Kontakta kommunens kontaktcenter eller bygglovsenheten för att få veta vad som gäller för ditt byggprojekt.

Upp