Altan - behövs det bygglov?

Det har kommit tre domar i regeringsrätten som fastslår att vissa altaner kräver bygglov.

Det som är avgörande för om en altan kräver lov eller inte är om altanen innebär en så kallad volymökning av byggnaden. Även ett utrymme under en altan kan räknas som en volymökning. Det spelar ingen roll om utrymmet under är tänkt att användas som förråd eller om det fylls ut med jord. Rättsfallens utfall var att det krävs bygglov om en altan byggs 1,4 meter över mark. Att anlägga en terrass som en hårdgjord yta direkt på mark fordrar inte bygglov. Man måste dock kontrollera så att den placeras innanför tomtgräns.

Ändras marknivån mer än 0,5 meter fordras marklov. Att bygga tak över en altan är bygglovspliktigt. Undantag från lovplikt finns för mindre skärmtak i anslutning till en- och tvåbostadshus, läs mer under Bygglov, bygglovfria åtgärder. Att glasa in en altan är alltid bygglovspliktigt och fordrar att det finns byggrätt för dess yta.

Upp