Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun gör en lokaliseringsprövning, vilket betyder att man utreder om en byggnad eller anläggning som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Arbetet med detta timdebiteras av kommunen.

Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering och projektering av byggnationen. Det är i första hand när du vill bygga i ett område utan detaljplan som det är lämpligt att ansöka om förhandsbesked.

Översiktsplanen anger i stort vilka områden som ska detaljplaneläggas i framtiden, vilka områden som är lämpliga för enstaka kompletterande byggnader och vilka områden som bör bevaras orörda med hänsyn till höga natur- och kulturvärden.

Därför beaktas i utredningen olika delar som t ex

att hänsyn tas till hur omgivningen påverkas och om fastigheten är lämplig att bygga på eller använda för en viss verksamhet

att natur- och kulturvärden, samt landskapsbildsskyddet tas tillvara

att det går att lösa tillförsel av vatten och anläggning av avlopp. Kontakt skall tas med kommunens miljöavdelning.

Telefonnumret till vår växel: 08-581 690 00 eller skicka e-post till oss.

För att ansöka om förhandsbesked krävs detta:

  • - Ansökningsblankett och en skriftlig beskrivning av åtgärden
  • - Situationsplan där önskad tomtindelning ska ritas in
  • - Redovisa önskad placering av byggnader, infart, brunnar med mera
  • - Redovisa hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske

Blankett för att ansöka om förhandsbesked. Här finns även längre checklistor på det som behöver redovisas för att ansökan ska vara komplett.

Ett beslut om förhandsbesked är bindande för bygg- och miljönämnden om du lämnar in ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet. Då ska ansökan avse samma sak som beslutet om förhandsbesked omfattade.

Beslut om förhandsbesked medför inte att byggnadsarbetet får påbörjas.

Upp