Bygglovsprocessen i korthet

Bygglovansökan ska göras för alla projekt som behöver bygglov. En anmälan kan behöva göras för vissa projekt som inte behöver bygglov, till exempel om du bygger om invändigt där bärande delar påverkas eller om du byter uppvärmningssystem eller installerar en eldstad. En sådan anmälan handlar om att bedöma om ett byggprojekt uppfyller de samhällskrav som finns. Kraven finns i första hand i Plan- och bygglagen (PBL)och Boverkets byggregler.

Så här ser bygglovprocessen ut i korthet:

1. Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller inte

De flesta byggprojekt kräver bygg/rivningslov eller anmälan.

  1. 2. Lämna in ansökningshandlingar för bygglov

Bygglovsavdelningen bekräftar din ansökan och gör en förgranskning. När ansökan är komplett och om det du ansökt om är lämpligt på platsen fattas ett beslut om bygglov. I de flesta fall behövs en kontrollansvarig utses och en kontrollplan lämnas in för att ansökan ska vara komplett. Det är byggherren själv som anlitar en kontrollansvarig.

För vissa enklare projekt behöver inte tekniskt samråd hållas och heller ingen kontrollansvarig, utan bygglov och startbesked ges samtidigt. Däremot krävs alltid ett förslag till kontrollplan för att få startbesked. Exempel på sådana enkla ärenden kan vara en carport, eller en liten fasadändring.

Observera att det är alltid byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnationen utförs enligt bygglovet. I enklare ärenden är det då byggherren som upprättar en enkel kontrollplan och efter byggnationen verifierar och undertecknar den.

I PBL finns ett system som bygger på byggherrens egenkontroll. Men om byggherrens egenkontroll inte räcker kan byggnadsnämnden ställa krav på att en certifierad sakkunnig anlitas.

  1. 3. Boka tid för tekniskt samråd

En byggnadsinspektör tar över ditt ärende från och med detta skede. Ett tekniskt samrådsmöte ska hållas hos kommunen (förutom i mycket enkla ärenden) innan startbesked kan lämnas och ett byggprojekt kan starta. I ditt bygglovsbeslut framgår det vilka handlingar som behövs till det tekniska samrådet. En byggnadsinspektör kommer att kontakta dig för att boka tid för tekniskt samråd.

För vissa enklare projekt behöver inte tekniskt samråd hållas och inte heller en kontrollansvarig finnas. Exempel på sådana projekt är installation av eldstäder.

  1. 4. Tekniskt samråd

Under samrådet redogör byggherren (det vill säga den som sökt lovet) för projektet. Till samrådet kallas även den kontrollansvarige, KA, som ska fungera som ett stöd för byggherren och de ska tillsammans ha tagit fram en kontrollplanen för projektet. Under samrådet går handläggaren igenom byggnadsåtgärdernas genomförande och en teknisk prövning görs av ärendet. Här bedöms också om ytterligare handlingar behövs innan startbesked kan meddelas för byggnadsförslaget så att byggarbetena kan påbörjas. Vidare bestäms på det tekniska samrådet om eventuellt färdigställandeskydd behövs för åtgärderna. Det tekniska samrådet protokollförs av kommunens byggnadsinspektör.

  1. 5. Byggprojektets genomförande

Under tiden bygget pågår följer den kontrollansvarige upp arbetet enligt kontrollplanen. Det är dock byggherren som är ansvarig för att bygget utförs enligt gällande lagar och regler. Någon gång under byggtiden genomför byggnadsinspektören ett arbetsplatsbesök som protokollförs.

  1. 6. Slutsamråd och slutbesked

När bygget är klart, alla kontroller är genomförda och kontrollansvarig har konstaterat att allt är i sin ordning, ska byggherren meddela kommunen detta. Då ska byggherren skicka in den ifyllda kontrollplanen samt sakkunnig-intyg av olika slag och bevis på genomförd lägeskontroll (kan beställas av kommunens kart- och mätavdelning eller annat företag). I vissa fall behövs också relationsritningar.

Ett slutsamråd ska hållas vid byggets färdigställande på byggplatsen, där den kontrollansvarige redovisar all dokumentation som gjorts. Sedan utfärdar byggnadsinspektören ett slutbeskedet som innebär att kommunen anser att byggherren har följt alla sina åtaganden mot bygglovet och även följt gällande lagar och regler. (Observera att slutbeskedet inte innebär att bygganden är utan fel). Efter att slutbeskedet utfärdats får byggnaden tas i bruk.

Upp