Bygglovsfria åtgärder

Här beskrivs bygglovfria åtgärder som bara gäller för en- och tvåbostadshus.

Från den 2 juli 2014 gäller nya regler om bygglovsfria åtgärder i Plan-och bygglagen, de sk. ”Attefallreglerna”, utöver de gamla "friggebodsreglerna". Läs mer om Attefallsreglerna under den rubriken.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean för alla friggebodar som uppförts utan bygglov på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner det. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Inom områden med strandskydd krävs tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en friggebod.

Tänk på det här innan du bygger din friggebod:

  • Den sammanlagda byggnadsarean är högst 15 kvadratmeter
  • Höjden från marken till taknocken är högst 3 meter
  • Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter
  • Den är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter så krävs ett tillstånd från den berörda grannen, med fördel ett skriftligt tillstånd. Tänk också på att friggeboden ska passa in i omgivningen.

Mur eller plank vid uteplats

För en - och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, och placeras 4,5 meter från gräns. Om uteplats eller skärmtak anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Skärmtak över uteplats

Det är också tillåtet att över sådana uteplatser anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m², och placeras 4,5 meter från gräns. Om uteplats eller skärmtak anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Inom område med detaljplan får man utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial på en - och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens och områdets karaktär. Hör med oss på bygglovavdelningen innan du ska måla om.

Sopkärl

Bygg- och miljönämnden har tagit fram nya riktlinjer för kringbyggnad av sopkärl för en- och tvåbostadshus. Pdf, 240 kB.

Upp