Bygga på landsbygden

För att bygga nya bostäder på landsbygden behöver man bygglov och även större tillbyggnader och komplementbyggnader kräver lov. Det finns några undantag så som vissa ekonomibyggnader inom jordbruksverksam fastighet. Om ekonomibyggnader kan du läsa mer på Boverkets hemsida.

Vid nybyggnation på mark som inte planlagts eller undersökts vara lämplig för byggnation tidigare behövs det ett beslut om förhandsbesked. Det kan även finnas områden med strandskydd, där man i vissa fall kan fatta beslut om dispens från strandskyddet.

Kontakta bygglovsavdelningen för att få besked om vad som gäller ditt projekt.

För Upplands-Bro kommun finns en laga kraft vunnen fördjupad översiktsplan för landsbygden. Denna finns i sin helhet att läsa på vår hemsida. För att underlätta för dig som planerar att flytta ut till landsbygden hos oss har vi tagit fram en broschyr som förhoppningsvis underlättar!

Upp