Bergvärme

Planerar du att installera jord-, sjö- eller bergvärmepump måste du ansöka om och få tillstånd från Miljöavdelningen.

Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett till Miljöavdelningen. Till ansökan behöver du bifoga en karta över din fastighet där du markerar vart du vill borra. Du måste lämna in ansökan inklusive kartan, i god tid innan planerad borrning och installation, normalt 6 veckor. Handläggningen av din ansökan startar när din ansökan är komplett. Har du frågor om tillståndsansökan kan du kontakta Miljöavdelningen.

Grannsamråd

Avser du att installera bergvärme och har grannar vars fastighetsgräns ligger inom 20 meter från den tänkta placeringen av borrhålet behöver du även genomföra ett så kallat grannsamråd. Grannarna ska informeras om borrplanerna och ges tillfälle att yttra sig. För detta finns en särskild blankett för grannyttrande.

Normbrunn -16

Tänk på att om du planerar att anlägga en bergvärmepump så ska den utföras enligt "Normbrunn 16 - Vägledning för att borra brunn". Dessa kriterier har tagits fram av Statens geologiska undersökning, SGU, på uppdrag av värmepumps- och bergborrningsbranschen. Syftet med kriterierna är att risken för förorening av grundvatten på grund av borrning, anläggande av brunn och drift av värmepump ska minimeras. Observera att ett stort antal försäkringsbolag kräver att "Normbrunn 16" följs om anläggningen ska kunna försäkras.

Det är viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra. För tätt placerade borrhål "stjäl" energi från varandra och du kan då inte få den beräknade energimängden. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 mellan två eller flera borrhål. Det innebär att varje fastighetsägare bör se till så att borrhålen placeras minst 10 m från sin fastighetsgräns. Att borra in under huset kan innebära risk för sättningar och bör undvikas.

Upp