Begrepp inom bygglov

Här nedanför finns ett utdrag av några av de vanligaste termerna vi arbetar med på Bygglovsavdelningen. Hör av dig om du anser att vi saknar något eller behöver förklara tydligare.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Om du ska bygga om din villa är det alltså du som är byggherre.

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken inklusive utstickande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Takfot räknas inte in om den är mindre än 0,5 meter djup. Trappa eller ett litet skärmtak över entré inräknas inte. Carport räknas in i byggnadsarean. Ingen hänsyn tas alltså till antal våningar eller höjd.

Bruttoarea

Bruttoarea är den area som upptas av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av ytterväggens utsida eller annan mätvärdhet angiven begräsning. I bruttoarea räknas indragen mellanvåning.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset.

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Byggrätt

En fastighets byggrätt definieras av den detaljplan med bestämmelser som gäller för fastigheten. I bestämmelserna framgår vad fastigheten ska användas till och hur den får bebyggas. Där kan t ex anges högsta tillåtna våningsantal, byggnadshöjd, byggnadsarea samt minsta tillåtna avstånd till tomtgräns och mellan byggnader.

Fackmannamässiga ritningar

Ritningarna till en bygglovansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovritning, kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, t.ex. välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintliga vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition. Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

  • Ritade med linjal
  • Måttsatta
  • Skalenliga
  • Svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering)
  • Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär bl.a. att:
  • takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas
  • marklinjer ska redovisas — befintliga och nya. Dessa ska även möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara utformningsmässigt och kan bedömas i en prövning.
Upp