Attefallsregler

Från den 2 juli 2014 gäller nya regler om bygglovsfria åtgärder i Plan-och bygglagen, de så kallade ”Attefallreglerna”. Observera att innan åtgärden får påbörjas måste du ha fått ett startbesked och att en kostnad för handläggningen tillkommer för startbeskedet. Kostnad för eventuell lägeskontroll kan också tillkomma.

Det här får du bygga utan bygglov, men en anmälan till kommunen behövs

Följande fyra åtgärder får du göra utan att söka bygglov. Du behöver göra en anmälan för alla åtgärderna och ha fått ett startbesked. Även om åtgärderna är bygglovsbefriade gäller nybyggnadsreglerna för vissa av åtgärderna bland annat  kraven på tillgänglighet.

 1. 1. Fristående komplementbyggnad med byggnadsarea på maximalt 30 kvadratmeter
 • Åtgärden är anmälningspliktig och kan göras via e-tjänsten för bygglov
 • För komplementbyggnad som förråd/gästsuga maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • För komplementbostadshus maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
 • Maximal höjd från marknivå till taknock på 4 meter
 • Minst 4,5 meter från tomtgräns (Vid närmare placering krävs grannars godkännande) Kommunen som granne kan inte medge närmare placering än 4,5 meter från gräns.
 • Får inte placeras närmare järnväg än 30 meter från spårets mitt
 • Inom områden som berörs av flygplatser och övnings- eller skjutfält som är riksintresse från totalförsvaret får inte ”Attefallshus uppföras som komplementbostadshus men som komplementbyggnader
 • Gäller en-och tvåbostadshus
 • Kan användas både som komplementbyggnad och komplementbostadshus
 1. 2. Tillbyggnad till huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter på befintligt en- och tvåbostadshus
 • Åtgärden är anmälningspliktig och kan göras via e-tjänsten för bygglov
 • Maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea som får uppdelas på fler våningsplan (till exempel på en våningshus utbyggnad 15 kvm, vid två våningshus 7,5 kvm per våning)
 • Höjden får inte överstiga befintlig taknock
 • Minst 4,5 meter från tomtgräns eller grannars godkännande
 • Gäller en-och tvåbostadshus
 1. 3. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Åtgärden är anmälningspliktig och kan göras via e-tjänsten för bygglov
 • Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • Gäller endast enbostadshus

4.Tillbyggnad med maximalt två takkupor

 • Får uppta maximalt halva takfallet (halva takhöjden)
 • Finns en takkupa får endast en ny takkupa byggas utan bygglov
 • Finns två takkupor får ingen ny takkupa byggas utan bygglov
 • Berörs bärande delar, det vill säga primärbärverket tillexempel balkar och takstolar så måste du lämna in en anmälan.
 • Bygglovsbefrielse för takkuporna gäller inte för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Åtgärden kan vara anmälningspliktig, kontrollera med bygglovsavdelningen,
 • Gäller en-och tvåbostadshus.
 1. De äldre reglerna, de så kallade ” Friggebod-reglerna” gäller fortfarande, samtidigt med de nya reglerna.


Områden där de nya reglerna inte gäller

Det finns områden där "attefallsreglerna" inte gäller, istället krävs bygglov.

Reglerna gäller inte:

 • För flerbostadshus
 • Inom kolonilottsområden
 • Inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Tillkommande bostadsyta begränsas inom Försvarsmaktens påverkansområde (bullerområde)
 • Inom områden som omfattas av strandskydd om inte dispens har medgetts.

Vad som gäller för din fastighet kan du få mer information om i kommunens översiktsplan för Upplands-Bro kommun eller fråga bygglovsavdelningen.

Anmälan och startbesked innan du börjar bygga

En anmälan för åtgärderna ska lämnas in till kommunen. Till anmälansblanketten ska bifogas:

 • Planritningar i skala 1:100 (som visar planlösningen på åtgärden samt måttsatt)
 • Fasadritning i skala 1:100 (som visar alla fasader)
 • Sektionsritning i skala 1:100 (som visar byggnaden i genomskärning med nockhöjd utsatt, takvinkel samt marklinjer)
 • Situationsplan i skala 1:500 (som bygger på en primärkarta, vilken kan beställas hos kommunens kart- och mätavdelning. Byggnaden ska vara måttsatt med tre olika mått till fastighetsgränsen)
 • Förslag till kontrollplan (Exempel finns på vår hemsida. Dessa ska anpassas efter ert projekt. OBS! Signering av kontrollpunkterna i kontrollplanen ska ske EFTER åtgärden har blivit utförd.)
 • Teknisk beskrivning (här beskrivs konstruktionen och utformningen utförligt).
 • Information om användningsområde för åtgärden (är det ett komplementbostadshus så ställs högre krav på de tekniska egenskaperna, som till exempel brandskydd, tillgänglighet och energi).
 • Om angränsande grannar går med på att åtgärden får utföras närmare tomtgräns än 4,5 meter, så kräver vi alltid ett skriftligt godkännande av granne/grannar på en aktuell situationsplan.

Behovet av ett tekniskt samråd och utstakning bedöms i varje enskilt fall. Ärendet granskas därefter och byggstart får ske när kommunen beviljat startbesked.

Slutbesked

När åtgärden är färdigställd ska en ansökan om slutbesked lämnas in till kommunen. För att få slutbesked ska en verifierad kontrollplan samt en lägeskontroll inlämnas. Observera att byggnaden inte får tas i bruk innan ni har fått slutbesked.

Bra att tänka på

De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller dock även för åtgärder som omfattas av Attefall. Trots att bygglov inte behövs kommer man fortfarande behöva ansöka om strandskyddsdispens i samma utsträckning som tidigare.


Information om enskilt avlopp i samband med komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus med fullständiga vatten- och avloppsinstallationer kommer att öka belastningen av den befintliga avloppsanläggningen och kräver därmed en anmälan/ansökan till miljöavdelningen. I de fall husets avlopp kopplas på den befintliga avloppsanläggningen måste du som fastighetsägare säkerställa att avloppsanläggningen klarar den ökade belastningen. Anläggningen måste vara dimensionerad för två fastigheter, vilket motsvarar 10 personer. Avloppsanläggningen måste även klara de gällande kraven på reningsreduktion (NFS 2006:7). De fastigheter som inte klarar kraven eller har undermåliga avloppsanläggningar kommer i samband med handläggningen att föreläggas att åtgärda de aktuella bristerna.

För mer information, kontakta miljöavdelningen i Upplands-Bro kommun.

Upp