Allmän mark - vad gäller?

Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Upplands-Bro till en grönare och skönare kommun. Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av bostaden. Om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar eller bebyggs med skjul eller bodar blir det svårare för allmänheten att ta del av naturen. Därför arbetar vi på kommunen med att få bort till exempel upplag, komposter och olovliga byggnadsverk som finns på allmän mark.

Vad gäller för allmän mark?

Åtgärder på allmän mark som det saknas tillstånd för är att betrakta som olovliga. Till exempel är alla former av anläggningar eller byggnadsverk utanför den egna tomten, som markägaren inte gett tillstånd för, olovliga. Det kan vara kompost, vedupplag, skjul eller bod, studsmatta, pool, odling, uppställning av bilar, båtar och husvagnar, eller något annat som gör att marken upplevs som privat. Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Dessutom blir det svårare att sköta området eftersom anläggningarna ofta står i vägen för maskiner och personal.

Vad säger lagen?

Enligt Brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning såsom ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Att använda annans mark för privat bruk är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med Plan- och bygglagen kan allmän platsmark skyddas i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för enskild verksamhet tillfälligtvis. Den allmänna platsmarken är inte till för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar eller byggnader för att sköta och använda platsen kan det regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Vad gör kommunen?

När kommunen upptäcker olovliga anläggningar på kommunal mark (via anmälan eller vid annat arbete i området) skickas först ett informationsbrev ut till möjlig ägare. Kommunen informerar då om gällande lagstiftning. Fastighetsägaren kommer att få ett föreläggande om åtgärd som ska genomföras inom en viss tid samt information om konsekvenser av utebliven åtgärd. Det kan efter samråd med kommunens jurist även bli aktuellt med en polisanmälan om fastighetsägaren vägrar utföra åtgärden.

Vid olovlig parkering av fordon på allmän platsmark skrivs i första hand en parkeringsanmärkning ut. Står fordonet kvar en längre tid har kommunen möjlighet att flytta fordonet.

Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare kommer information att anslås på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och kommunen tar bort anläggningen. Anläggningen kommer att förvaras på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter ca tre månader. Som markägare har kommunen rätt att spärra av vägar ut i naturmark för att förhindra tippning eller transport av till exempel ved.

Använder du allmän mark utan lov?

Om du använder allmän mark utanför din tomtgräns för någon form av anläggning eller byggnadsverk (till exempel upplag, kompost, uppställning av fordon eller om du har ett byggnadsverk utanför den egna tomten):

  • Ta bort anläggningen eller byggnadsverket snarast möjligt.
  • Om det tar lång tid att återställa ytan eller om du behöver använda allmän mark tillfälligt ska du ta kontakt med kommunens Tekniska avdelning.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

  • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
  • Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan man söka tillstånd enligt ordningslagen för allmän platsmark och då kan avtal tecknas om tillfällig markupplåtelse för naturmark.
  • Ta bort eventuella anläggningar som du har utanför din egen tomt snarast möjligt.Är det en stor anläggning som tar lång tid att ta bort så kontakta Tekniska avdelningen på Upplands-Bro kommun för att komma överens om en tidplan.
  • Ett skötselavtal med kommunen ger dig möjlighet att röja sly och klippa gräs på ettområde utanför den egna tomten för att få en högre skötselnivå än den kommunen erbjuder. Skötselavtalet ger inga möjligheter till anläggningar utanför din tomt.

Vem kan svara på frågor?

Tekniska avdelningen är den avdelning inom Upplands-Bro kommun som förvaltar naturmark och parker.

För frågor och mer information kontakta Tekniska avdelningen via kommunens kontaktcenter på tel 08- 581 690 00.

Upp