Bygglov

I ett bygglov prövas om det du ansökt om är lämpligt på platsen. Lämpligheten styrs av planbestämmelser, gällande lagstiftning och en bedömning av utformningen.

Bygglov behövs bland annat när du vill:

  • Bygga nytt
  • Bygga till
  • Ändra fasaden (till exempel byta färg på fasaden)
  • Ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
  • Sätta upp skyltar
  • Bygga ett plank, högt staket eller en mur över en höjd på 50 cm

Mer information om vad som kräver bygglov finns att hitta på Boverkets hemsida.

Gör en ansökan/anmälan

Vilka handlingar krävs för min ansökan?

  • Ett (1) exemplar av ansökan
  • En (1) omgångar av alla ritningar. Det gäller planritningar, fasader, sektioner, situationsplan, beroende på vad det är för åtgärd. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Alla handlingar ska vara enkelsidiga.

Exempelritningar

Vad får jag bygga på min tomt?

Delar av Upplands-Bro kommun är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar vad du får bygga. Vanligtvist reglerar även detaljplanerna hur nära tomtgräns du får bygga

Vill du veta vad som gäller för just din fastighet - kontakta bygglovsavdelningen eller så hittar du detaljplanen via vår karta! Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken e-postadress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare.

Gamla ritningar på ditt hus

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta kommunens Kontaktcenter. Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken e-postadress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare.

Ritningar som krävs

De ritningar som behövs för att bedöma en bygglovansökan är i normalfallet: fasadritningar på berörda fasader (hela fasader för att en helhetsbedömning ska kunna göras), planritning, sektion och situationsplan. För nybyggnad och tillbyggnad av bostadshus kan det i vissa fall också behövas en markplaneringsritning.

Hur får jag tag på min handläggare?

Du når din handläggare via telefon men det går också bra att skicka e-post.

Vem beslutar om bygglov?

Bygg- och miljönämnden fattar beslut i vissa principiellt viktiga ärenden. Nämnden har sammanträde cirka en gång i månaden. För många typer av ärenden har nämnden överlåtit (delegerat) rätten att fatta beslut till bygglovsavdelningens tjänstepersoner.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum.

Frågor?

Är du osäker på om du behöver ansöka om bygglov för ditt projekt? Har du andra frågor? Hör av dig!

Telefontid för frågor om bygglov:

Måndag - torsdag klockan 9-11.

Telefon: 08-581 690 00

Upp