Utstakning och ­­lägesinmätning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel i höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels på kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Därför anger Plan- och bygglagen att byggnader vid behov ska stakas ut. 

Utstakning

Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet med beslutat bygglov. Utstakning görs normalt efter schaktning men före grundläggning. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen.

Lägesinmätning

Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att grundläggningen utförts.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren (den som för egen räkning låter uppföra byggnaden) som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt givet bygglov och byggnadsnämndens uppgift att se till att byggherren tar sitt ansvar.

I bygglovet

I bygglovsbeslutet informeras om när utstakning och/eller lägesinmätning krävs. Utstakning/lägesinmätning ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) Den kan utföras av kommunens kart- och mätavdelning eller av byggherrens sakkunnige.

I det tekniska samrådet fattas beslut om kontrollplan. Där redovisas vem som utför utstakningen/lägesinmätningen och vilka intyg som ska lämnas in till bygglovsavdelningen.

Beställning och avgifter.

Beställ utstakning eller lägeskontroll genom att ringa Mät & GIS-enheten eller skriftligen med beställningsblankett här på hemsidan. Läs om avgifterna på länken nedan.

Obs! Om faktureringsadressen ej är samma som beställarens adress måste detta anges!

Kontakt

Mer information lämnas av Mät & GIS-enheten på tel 08-581 690 00.