Hjälp med mätning

Kommunens Mät & GIS-enhet utför de flesta typer av mätuppdrag mot avgift enligt fastställd taxa.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • grovutstakning innan schakt/sprängning/fyllning
  • finutstakning
  • utstakning av gränser, byggnader och planförslag
  • lägesinmätning av nya byggnader
  • mätning för kartframställning
  • övriga mätningsuppdrag enligt överenskommelse.

Hur mäter vi?

Mätning med GPS-instrument (Global Positioning System) har nästan helt tagit över traditionella mätmetoder hos kommunens mätenhet. GPS är ursprungligen uppbyggt av det amerikanska försvaret. Med GPS är vi inte lika beroende av markpunkter, eftersom man då använder sig av satelliter för att bestämma positionen. GPS-utrustningen kan dock inte användas var som helst och när som helst, eftersom man måste ha kontakt med minst 4 satelliter på samma gång för att få tillfredsställande mätresultat. GPS fungerar bäst i öppen terräng där inte "sikten" mot himlavalvet skyms av t ex byggnader och träd. Inom sådana områden kommer den gamla mätmetoden att finnas kvar länge än. Enheten har två GPS-utrustningar.

Grunden för mätverksamheten i kommunen är ett s.k. stomnät med punkter. Punkterna är fördelade över hela kommunens yta och består av i mark och berg nedslagna rör och dubbar. Med hjälp av s.k. totalstationer (instrument som mäter avstånd med hjälp av infraröda ljusstrålar) mäts hus, vägar, markdetaljer och mycket annat in med hög noggrannhet.

Utstakning och lägeskontroll

När ni ska bygga kan vi åta oss att utföra utstakning och lägeskontroller. Med utstakning menas att byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslut. Det är mycket viktigt att aktuell situationsplan används! Fel i byggnadens placering kan t.ex. innebära skadeståndsanspråk från grannar och stora kostnader för att rätta till felet. Beställ gärna gratis grovutstakning innan schakt/sprängning/fyllning! Erbjudandet gäller endast vid samtidig beställning av finutstakning med avgift

Lägesinmätning

När grundläggningen är klar görs en lägesinmätning då man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Detta för att garantera omkringliggande fastigheters rättigheter.

Förrättningsmätning

Vid fastighetsbildning utför vi mätning för underlag till förrättningskartor samt markering av fastighetsgränser.

Specialmätningar

På beställning utförs specialmätningar av olika slag t.ex. mätningar för projekteringsunderlag, m.m.

Detaljmätning

Inmätningar av byggnader, vägar m.m. utförs för àjourhållning av primärkartan.

Stommätning

Mät & GIS-enheten ansvarar för Upplands-Bro kommuns stomnät. Vi utför mätning och beräkning till utbyggnad och underhåll av stomnätet.

Avgift

Avgift för utstakning och lägesinmätning utförd av kommunens kart- och mätavdelning tas ut enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Kontakt

För mer information angående nybyggnadskartor samt andra mätfrågor ring kommunens växel,
tel: 08-581 690 00