Begreppsförklaringar om fastigheter

Fastighet, en fastighet består av ett eller flera områden på marken. Till fastigheten kan det höra byggnader, skog, vatten med mera. Fastigheter betecknas med namn och nummer, till exempel Lyse 1:5.

Tomt, en tomt består av mark för bebyggelse och anslutande mark som behövs för att bebyggelsen ska kunna användas för sitt ändamål. Den är inte rättsligt bildad som en fastighet men sammanfaller ofta med en sådan.

Samfällighet, en samfällighet kan bildas när fastigheter gemensamt ska använda sig av mark eller olika anläggningar. Flera fastigheter kanske ska nyttja en bredbandskabel, lekplats eller skogsväg. Samfälligheten har ett namn och ett nummer, till exempel Lyse S:1.

Servitut, med servitut ordnas rättigheter mellan fastigheter så att de blir bindande för framtiden. Det kan gälla exempelvis rätt till utfartsväg över en grannfastighet.

Gemensamhetsanläggning, i ett område behövs det anläggningar som är till nytta för flera fastigheter, till exempel vägar. Byggande och förvaltning av sådana anläggningar kan organiseras i form av en gemensamhetsanläggning. Den har ett namn och ett nummer, till exempel Lyse GA:1.

Förrättningskarta ingår bland de handlingar som upprättas när man gör förändringar i fastighetsindelningen. Kartan - som framställs digitalt - redovisar förändringar i fastighets omfattning, gränser mm. I en särskild teknisk beskrivning redovisas koordinater och markeringssätt för gränspunkter. I en fastighetsrättslig beskrivning redovisas rättigheter, area mm.

Geodetisk mätning, för att uppnå den noggrannhet som krävs för byggnation och fastighetbildning krävs mätning på marken. Denna typ av mätning kallas geodetisk mätning.

GPS Global Positioning System är ett satellitbaserat navigations- och positionsbestämningssystem. GPS är ursprungligen uppbyggt av det amerikanska försvaret. GPS använder idag amerikanska och ryska satelliter för att få fram antennens läge i förhållande till de fasta markbundna referenspunkterna. Referenspunkterna finns placerade med 6 - 7 mils avstånd mellan varandra.

Höjdfix markerad punkt med avvägd höjd, som ingår i ett höjdnät.

Nybyggnadskarta är ett digitalt framställt kartunderlag som används när man upprättar situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovsökande och bygg - och miljöavdelningen vid bygglovprövning.

Polygonpunkt bestäms genom mätning av längder och vinklar. Polygonpunkter som utgör en serie punkter utefter en bruten linje bildar ett polygontåg.

Stomnät en uppsättning punkter sammanlänkade av geodetiska mätningar. Vi har gått över till ett nytt referenssystem - SWEREF 99, sedan ett par år tillbaka. Det är ett nationellt referenssystem som erhåller god överensstämmelse med såväl våra närmaste grannländer som resten av Europa. Ett införande på lokal nivå medför även en nationell enhetlighet.

Fastighet, en fastighet består av ett eller flera områden på marken. Till fastigheten kan det höra byggnader, skog, vatten med mera. Fastigheter betecknas med namn och nummer, till exempel Lyse 1:5.

Tomt, en tomt består av mark för bebyggelse och anslutande mark som behövs för att bebyggelsen ska kunna användas för sitt ändamål. Den är inte rättsligt bildad som en fastighet men sammanfaller ofta med en sådan.

Samfällighet, en samfällighet kan bildas när fastigheter gemensamt ska använda sig av mark eller olika anläggningar. Flera fastigheter kanske ska nyttja en bredbandskabel, lekplats eller skogsväg. Samfälligheten har ett namn och ett nummer, till exempel Lyse S:1.

Servitut, med servitut ordnas rättigheter mellan fastigheter så att de blir bindande för framtiden. Det kan gälla exempelvis rätt till utfartsväg över en grannfastighet.

Gemensamhetsanläggning, i ett område behövs det anläggningar som är till nytta för flera fastigheter, till exempel vägar. Byggande och förvaltning av sådana anläggningar kan organiseras i form av en gemensamhetsanläggning. Den har ett namn och ett nummer, till exempel Lyse GA:1.