Lantmäteri och kartor

Det statliga Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildningar i Upplands-Bro. Ändringar av fastighetsindelningen kallas för fastighetsbildning, och genomförs genom en så kallad lantmäteriförrättning. För varje lantmäteriförrättning utses en ansvarig förrättningslantmätare. Behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ska skriftligen ansöka om förrättning hos Lantmäteriet.