Fastighetsbildning ­­och­ ­­tomtavstyckning

Ansök hos Lantmäteriet om du vill stycka av en tomt eller göra andra förändringar av en fastighets gränser eller rättigheter, till exempel bilda servitut eller gemensamhetsanläggning.

Fastighetsbildning kallas den åtgärd varigenom fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Ansökan som gäller fastigheter inom Upplands-Bro kommun skickas till Lantmäteriet i Stockholms län, se kontaktinfo.

En förrättningslantmätare på Lantmäteriet tar hand om ärendet och utreder tillsammans med sökanden möjligheterna att genomföra det sökanden begärt.

Lantmäteriet ger sedan kommunens mätenhet i uppdrag att utföra den tekniska delen av lantmäteriförrättningen vilket innefattar mätning, beräkning, utsättning av gränsmarkeringar och framställning av förrättningskartan.

Resultatet av förrättningen redovisas i förrättningshandlingarna som består av förrättningskarta (tomtkarta), beslut och protokoll. Tillsammans utgör handlingarna ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

För att få stycka av för ny bostad utanför detaljplanelagt område krävs att du söker ett förhandsbesked hos kommunens bygglovsavdelning, för att avgöra om platsen är lämplig att bebygga. Ligger fastigheten inom detaljplanelagt område måste byggrätten räcka till för ett bostadshus, för att en avstyckning ska kunna beviljas av Lantmäteriet.

Arkivservice, fastighetsregister och samfällighetsföreningsregister

Kontakta kommunen vid frågor av enklare art om hur en viss fastighet ser ut idag avseende areal, belägenhet, servitut, äldre historiska förhållanden m.m.

Lantmäteriet kan som uppdrag ge hjälp i mer komplicerade frågor som exempelvis juridisk rådgivning, lagtolkningsfrågor samt frågor om tolkning av förrättningsakter och fastighetsförhållanden. Dessa tjänster är avgiftsbelagda.

Strandskydd

Om du vill bygga inom strandskyddsområde måste du ha ett särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Upplands-Bro kommun har delegation på frågor om strandskydd. Kommunen tar beslut om dispens från strandskydd för bebyggelse eller andra anläggningar inom strandskyddsområdet, men strandskyddsärenden handläggs av kommunens miljöavdelning.

När det gäller dispens från strandskydd i ytterskärgården, naturreservat och för detaljplaner eller områdesbestämmelser är det däremotLänsstyrelsen som beslutar.

Fornlämningar och kulturminnen

Det är enligt Lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. För att vara säker på var det finns fornlämningar bör du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Kontakt

Lantmäteriet i Stockholms län
Box 47700
117 94 Stockholm

Telefon växel 0771- 63 63 63

Lantmäteriet

Länsstyrelsen