Strandskydd

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränderna. De nu gällande strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken.

Vad innebär strandskydd?

I Upplands-Bro kommun omfattar strandskyddet land- och vattenområden intill 100 eller 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter: att värna om allemansrätten och friluftslivet, samt att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskyddet omfattar alla typer av byggnader och anläggningar, inklusive så kallade friggebodar, bryggor och staket.

Inom strandskyddsområden får inga åtgärder vidtas som avhåller allmänheten från att uppehålla sig på platsen eller som väsentligt försämrar livsbetingelserna för djur- eller växtarter.

Trots att naturvårdslagen uttrycker en restriktiv syn för tillstånd inom strandskyddsområden, så kan det ändå vara möjligt att medge dispens från bestämmelserna. Detta gäller till exempel platser som i laga ordning är ianspråktagna så att allemansrätten redan är utsläckt.

Att bygga i strandskyddat område fordrar oftast både dispens från strandskyddet och bygglov, varför det oftast är bäst att frågan om strandskyddsdispens avgörs före bygglovet.

Positiva beslut om strandskyddsdispens fattas på delegation av kommunens miljöavdelning. Alla beslut om strandskydd går sedan till länsstyrelsen. De har tre veckor på sig att avgöra om de ska ta upp ärendet för vidare prövning eller om kommunens beslut ska gälla.