Nybyggnadskarta till situationsplan

Nybyggnadskarta är ett hjälpmedel som utgör underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan innehåller de plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som erfordras för den bygglovsökandes projektering och bygg- och miljönämndens bygglovsprövning. Till exempel hittar du information om eventuell vatten- och avloppsanslutning, fastighetsbildning och höjdinformation. Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:500 och tillhandahållas i digital form. Avgift enligt taxa.

Vilken typ av nybyggnadskarta behövs?

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri krävs i regel en nybyggnadskarta. Vid till exempel en mindre tillbyggnad, uthus, transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. Det är dock bygglovshandläggaren på bygglovavdelningen som avgör vilket behov som finns i det enskilda ärendet. På nybyggnadskartan ritar du in planerad byggnad. Kartan med tillhörande text får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader.

Utdrag ur primärkartan

I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan behövas. Den upprättas av Mät & GIS-enheten precis som nybyggnadskartorna. Avgift enligt taxa.

Hur får jag tillgång till en nybyggnadskarta eller primärkarta?

Nybyggnadskartan upprättas i varje enskilt fall efter beställning. Ring Mät & GIS-enheten och beställ eller hämta beställningsblankett i webbplatsens blankettarkiv eller i länklistan på denna sida.

Om faktureringsadressen ej är samma som beställarens måste detta anges.

Avgift

Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige. I tabellen nedan ser du avgift för nybyggnadskartor vid enbostadshus eller enstaka byggnad oavsett tomtyta samt övriga byggnader vid tomtyta mindre än 2000 kvm. Vid mer komplicerade ärenden kontakta Kart- och mätavdelningen.

Avgifter för nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta

Avgift

Komplett

6600 kr

Enkel

4840 kr

Förenklad

1760 kr

Kartutdrag (primärkarta - PDF)

420 kr