Nybyggnadskarta- vad är det?

Nybyggnadskarta är ett hjälpmedel som utgör underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov. Den ska beställas hos kommunens kart och mätavdelning.

Kartan innehåller de plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som erfordras för den bygglovsökandes projektering och bygg- och miljönämndens bygglovsprövning. Till exempel hittar du information om eventuell vatten- och avloppsanslutning, fastighetsbildning och höjdinformation. Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:500 och tillhandahållas i digital form. Avgift enligt taxa.

Vilken typ av nybyggnadskarta behövs?

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri krävs i regel en nybyggnadskarta. Vid till exempel en mindre tillbyggnad, uthus, transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. Det är dock bygglovshandläggaren på bygglovavdelningen som avgör vilket behov som finns i det enskilda ärendet. På nybyggnadskartan ritar du in planerad byggnad. Kartan med tillhörande text får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader.