Avfallskrav enligt miljöbalken

Miljöbalkens definition av avfall är ”varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, eller avser, eller är skyldig att göra sig av med.” Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Kommunen ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas och därför krävs anmälan till Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning för eget omhändertagande av olika typer av avfall, exempelvis hushållsavfall eller latrin. Prövning och tillsyn som krävs med stöd av Miljöbalkens 15 kapitel är avgiftsbelagda. Avgifterna baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

För att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra prövning och tillsyn har de enligt miljöbalken rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel.

Anmälan om kompostering

För att få ta hand om sitt eget hushållsavfall på tomten genom kompostering måste man först kontakta miljöavdelningen i Upplands-Bro kommun. En skriftlig anmälan ska göras till Bygg- och miljönämnden för att få kompostera hushållsavfall.

Anmälan om eget omhändertagande av hushållsavfall prövas av bygg- och miljönämnden enligt lokal renhållningsordning. Anmälan om kompostering av hushållsavfall är personligt bindande och anmälningsblanketten finner du här nedan.

För mer information om kompostering av hushållsavfall kan du läsa i informationshäftet om kompostering av hushållsavfall.

Upp