Lagar och regler

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Kommunen ska också ha en avfallsplan som beskriver hur avfallet hanteras idag och hur kommunen vill att det ska hanteras i framtiden.

Föreskrifter för avfallshantering

I föreskrifterna för avfallshantering finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

Avfallsplan

Den senaste avfallsplanen omfattar åren 2019-2023. Som övergripande mål gäller följande för kommunens avfallshantering:

  • Upplands-Bro kommun ska vara ett gott föredöme och fatta alla beslut med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande.
  • Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering. Deponering får endast tillämpas när övriga metoder är olämpliga eller omöjliga att använda.
  • Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska. Miljöskadligt avfall som ändå uppstår ska omhändertas och behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt.
  • Avfallshanteringen ska vara tydlig, attraktiv och begriplig. Kommuninvånarna och företagen ska ha god kännedom om kommunens avfallssystem. Avfallshanteringen ska organiseras så att god servicenivå uppnås för avfallslämnarna inom ramen för ekonomiska mål och miljömål.
  • Taxesättningen ska stimulera till miljömässigt korrekta beteenden. Kommunen ska aktivt deltaga i regionala samarbetsformer för avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av avfallshanteringen inom regionen.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp