Källsortering

Restavfall i soppåsen

En stor del av hushållsavfallet går att sortera ut för återvinning. Det som återstår när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och farligt avfall kallas för restavfall och är precis som det låter, de rester som blir kvar när du sorterat ut allt annat. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar i den vanliga soppåsen.

Allt restavfall transporteras till E.ON Högbytorp där det förbränns och energin i avfallet tas omhand. Det är därför viktigt att soporna enbart innehåller material som lämpar sig för förbränning.

Övrigt avfall från hushållen ska källsorteras. Det omhändertas och behandlas på olika sätt, beroende på vilken avfallstyp och vilket materialslag det handlar om.

Matavfall

De flesta hushållen i kommunen sorterar sitt matavfall. När det samlas in rötas det för utvinning av biogas och biogödsel.

Om man vill själv ta hand om sitt matavfall får man kompostera det efter skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden. Kompostbehållare ska vara isolerad och skadedjurssäker.

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som är så tungt eller stort att det inte får plats i din soppåse eller sopkärl. Exempel på grovavfall är en trasig gammal soffa, trädgårdsmöbler, sportutrustning med mera. Grovavfall kan du lämna på någon av kommunens kretsloppscentraler. Det är viktigt att du sorterar ut eventuellt farligt avfall och elavfall från ditt grovavfall. Du kan också, mot avgift, få ditt grovavfall hämtat hemma vid fastigheten. Det går också att abonnera på grovavfallsinsamling. Kontakta Kontaktcenter för mer information om beställning och avgifter för detta.

Bygg- och rivningsavfall

Du kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall på kommunens kretsloppscentraler (max 2 m³). Avgift utgår därefter per varje påbörjad m³. OBS! Anlitar du ett företag som utför arbetet för dig betraktas avfallet som verksamhetsbyggavfall och lämnas mot avgift.

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada hälsa eller miljö om det inte omhändertas på rätt sätt. Det får inte hamna i soppåsen och får heller inte spolas ner i avloppet.

Exempel på farligt avfall:

  • Bekämpningsmedel
  • Fotokemikalier
  • Lim och lösningsmedel
  • Olja, glykol och begagnade oljefilter
  • Sprayflaskor
  • Starka hushållskemikalier
  • Kvicksilvertermometrar
  • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • Småbatterier och bilbatterier

Farligt avfall kan lämnas av hushållen hos kommunens två kretsloppscentraler. Fyra gånger per år kan du kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik (max 25 liter) till en särskild insamlingsbil.
Läs mer om den mobila insamlingen av farligt avfall.

Företag får inte lämna farligt avfall till den kommunala insamlingen.

Farligt avfall med särskilda rutiner

Kasserade läkemedel, sprutspetsar och kanyler lämnas till apotek. Apoteken lämnar ut särskilda behållare och påsar för detta.

Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska sorteras ut från annat träavfall och lämnas på kretsloppscentralen.

Elavfall

Allt elavfall ska lämnas på kretsloppscentralen eller till försäljningsställen för sådana apparater. Hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, dammsugare och annat avfall med sladd och inbyggda batterier är också farligt avfall och får inte slängas i hushållsavfallet.

Alla villahushåll har en röd box för insamling av småelektronik, glödlampor, batterier etcetera. Den ska du använda för att förvara ditt elavfall och ta med dig till kretsloppscentralerna eller till den mobila insamlingen av farligavfall. Du kan också beställa hämtning av elavfall mot avgift.

Om du bor i ett flerbostadsområde med särskild mottagningsplats för elavfall kan du lämna ditt elavfall där. Din hyresvärd eller bostadsrättsförening kan lämna information om detta.

Småbatterier

Batterier innehåller farliga tungmetaller som kvicksilver och kadmium och får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dina batterier i någon av kommunens insamlingsbehållare på återvinningsstationerna eller kretsloppscentralerna.

Det finns även insamling i många dagligvarubutiker och bostadsområden (så kallade batteriholkar). De finns placerade utomhus, till exempel i alla centrumanläggningar.

Kasserade kylskåp och frysar

Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kretsloppscentralerna eller mot avgift hämtas vid fastigheten.

Däck och skrotbilar

Dina gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad där du köper ett nytt däck. Det går även att lämna däck på kommunens kretsloppscentraler.

Bilar kan du kostnadsfritt lämna till en bilskrot.

Förpackningar

Alla förpackningar omfattas av så kallat producentansvar. Det innebär att i kostnaden för produkten ingår kostnaden för omhändertagande. Du kan lämna dina förpackningar på någon av kommunens återvinningsstationer.

Tidningar

Sedan årsskiftet 2021/2022 är insamlingen av tidningar också ett kommunalt ansvar. Det går fortfarande att lämna tidningar på återvinningsstationerna. Villaägare kan använda fyrfackskärlet, och flerbostadshus kan beställa hämtning av returpapper från en av kommunens godkända entreprenörer.
Lär mer om returpappersinsamlingen här

Värmeljuskoppar

Enligt beslut av EU-kommissionen ska värmeljuskoppar inte längre samlas in som metallförpackning. De ska i stället lämnas till metallåtervinning på kretsloppscentralerna i Brunna eller i Skällsta.
Det går åt väldigt mycket energi för att producera aluminium som värmeljuskoppar är gjorda av och därför är det viktigt att de lämnas in för återvinning.

Trädgårdsavfall

För regelbunden hämtning av trädgårdsavfall kan ett abonnemang beställas hos kontaktcenter VA & avfall.

I abonnemanget ingår 13 hämtningar under säsongen i ett trehjuligt grönt kärl på 370 liter som är speciellt avsedd för insamling av trädgårdsavfall.

Hämtningar sker varannan vecka under säsongen vecka 15 till 44.

Tillstånd krävs för installation av avfallskvarn

Att installera och använda avfallskvarn kräver tillstånd enligt kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). Det är även anmälningspliktigt enligt Föreskrifter för avfallshantering för Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommun främjar inte installation av avfallskvarn. Anledningen till det är insamlingen av matavfall för produktion av biogas och biogödsel.

Käppala reningsverk ser inte några fördelar med att få in matavfall till reningsverket och kommunen är osäker på hur ledningssystemet skulle klara en större mängd avfallskvarnar.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp