Fyrfackskärl – nytt insamlingssystem för villor och fritidshus

Villa- och fritidshusägare i Upplands-Bro, Håbo, Knivsta och Sigtuna kommer att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Lättare att sortera

Syftet med denna nya tjänst är att erbjuda en högre service och göra det lättare för hushållen att sortera sitt avfall. Varje fastighet får två nya sopkärl, där varje kärl är uppdelat med fyra fack. Med det här systemet kan villa- och fritidshusägare sortera direkt vid fastighetsgränsen.

Ökad sortering

Systemet har redan införts i ett 60-tal kommuner och har inneburit att hushållens sortering av avfall ökar och mer material går till återvinning eftersom fyrfackssystemet gjort det lättare för kommuninvånare att sortera sitt avfall. Vid ökad återvinning uppnås ytterligare en positiv effekt i och med att mängden restavfall till förbränning minskar.

FRÅGOR OCH SVAR


Vad innebär det nya fyrfackssystemet för mig som bor i villa eller fritidshus?

Varje fastighet får två nya sopkärl, där varje kärl är uppdelat med fyra fack. Med det här systemet kan du sortera i nära anslutning till bostaden.  

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Jag delar kärl idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, abonnemanget fortlöper automatiskt när fyrfackskärlen införs. Fyrfackskärlen kommer att levereras till den fastighet där sopkärlen står idag. Du behöver bara kontakta oss om du inte längre vill dela kärl.

Jag hemkomposterar idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, om du hemkomposterar idag så fortlöper ditt abonnemang automatiskt när fyrfackskärlen införs. Facket för matavfall ska lämnas tomt.
Du behöver bara kontakta oss om du inte längre vill hemkompostera.

Vad innebär det nya insamlingssystemet för mig som bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem. Många lägenheter har redan idag tillgång till full sortering i gemensamma miljörum.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Kommunen kan även hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att iordningställa ett utrymme eller en plats som möjliggör sortering av avfall.

Kärlplacering

  • Kärlen ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter, för att underlätta för hämtningspersonalen.
  • Om kärlen står på plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader kan kärlen placeras i den riktning som passar dig, med handtaget inåt eller utåt.
  • Om kärlen inte kan placeras på hårdgjord yta ska kärlen vändas med handtaget utåt för att de ska kunna tömmas.
  • Dragvägen till sopbilen ska vara hårdgjord så att hämtningspersonalen kan dra eller skjuta kärlen utan svårigheter.
  • Dragvägen till sopbilen ska vara fri från hinder på tömningsdagen.
  • Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.

Hur stora är kärlen?

Ett fyrfackskärl har följande mått:

Bredd: 77 cm
Höjd: 110 cm
​Djup: 90 cm

Varje kärl rymmer 370 liter och består av fyra fack, som separeras genom en mellanvägg och två mindre insatsbehållare. Fördelningen i varje kärl ser likadan ut för alla kommuninvånare. Tänk på att systemet innebär att du får två kärl på din fastighet och planerar du för att iordningställa en uppställningsplats bör du läsa om hur stor uppställningsplatsen bör vara.

Bygg-och miljönämnden har tagit fram riktilinjer för kringbyggnad av sopkärl för en- och tvåbostadshus. Pdf, 240 kB.

Varför inför Upplands-Bro kommun ett nytt insamlingssystem?

Det finns flera skäl till att kommunen väljer att införa ett nytt insamlingssystem.

Systemet med fyrfackskärl ger dig en ökad service och gör det lättare att sortera. Det nya insamlingssystemet innebär en mycket högre service för dig som bor i villa och fritidshus, som slipper åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar/returpapper. Med fyrfackssystemet kan du sortera och lämna även förpackningar och tidningar/returpapper nära bostaden. Det är lätt att sortera rätt med fyrfackskärl. Erfarenhet visar att hushållens sortering av avfall ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Systemet med fyrfackskärl ger goda förutsättningar för ökad sortering, vilket är både miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet på insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter, vilket är miljövänligt och resurseffektivt. Hushållens transporter med bil till återvinningsstationer minskar när förpackningar och returpapper kan lämnas vid fastigheten. En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och därmed i förlängningen ett mer hållbart samhälle.

Systemet med fyrfackskärl är också kostnadseffektivt och leder till färre transporter genom att insamling av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet. Enligt nya förordningar* ska det finnas ett tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar/returpapper som ska erbjuda fastighetsnära insamling till 100% av Sveriges bostadsfastigheter senast 1 april 2025.

De nya förordningarna innebär i praktiken att du enkelt ska kunna lämna ifrån dig utsorterade förpackningar och tidningar/returpapper i nära anslutning till bostaden. Du ska lika enkelt kunna lämna förpackningar och tidningar/returpapper som du kan lämna restavfall och matavfall. Genom att kommunen tillhandahåller ett samordnat system för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper blir insamlingen både resurseffektiv och miljövänlig samtidigt som du får ett väl fungerande system för samtliga åtta avfallsslag.

* förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Hur stor behöver uppställningsplatsen vara?

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm

Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt. Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Hur töms kärlen?

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Här kan du se en film om hur tömningen går till med en fyrfacksbil. (film av PWS):

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till olika återvinningsindustrier och återvinns till stor del till nya produkter, förpackningar och tidningar. Till exempel glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras. När det gäller pappersförpackningar blir pappret i förpackningen nya pappersförpackningar och plasten i förpackningen eldas för att ge hela processen energi. Allt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror. Restavfallet förbränns och ger energi i form av el och värme.

Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas, och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp