Fyrfackskärl – insamlingssystem för villor och fritidshus

Villahushåll och fritidshus i Upplands-Bro kommun sorterar i fyrfackskärl.
Varje fastighet har två fyrfackskärl. I kärlen sorterar du matavfall, restavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Vid utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar uppnås positiva effekter:

Förpackningar och tidningar återvinns och nya produkter tillverkas. Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Mängden restavfall till förbränning minskar markant.

FRÅGOR OCH SVAR


Hur sorterar jag i kärlen?
 

Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Mitt hushåll genererar mycket avfall, vilka alternativ finns för mig?

Om ditt hushåll har mycket avfall kan du beställa någon av våra olika tilläggstjänster.

Läs mer om tilläggstjänsterna här.

Hur ofta töms kärlen?

Villahushåll:
Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Fritidshus:
Fritidshusperioden pågår mellan vecka 16 och 41.

 • Kärl 1 töms varannan vecka. I det här kärlet sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

 • Kärl 2 töms var fjärde vecka. I det här kärlet sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Hur töms kärlen?

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Här kan du se en film om hur tömningen går till med en fyrfacksbil. (film av PWS):

Hur stora är kärlen?

Ett fyrfackskärl har följande mått:

Bredd: 77 cm
Höjd: 110 cm
​Djup: 90 cm

Varje kärl rymmer 370 liter och består av fyra fack, som separeras genom en mellanvägg och två mindre insatsbehållare. Fördelningen i varje kärl ser likadan ut för alla kommuninvånare.

Bygg-och miljönämnden har tagit fram riktilinjer för kringbyggnad av sopkärl för en- och tvåbostadshus. Pdf, 240 kB.

Varför har Upplands-Bro kommun infört fyrfackskärl?

Det finns flera skäl till att vi valt att införa fyrfacksystemet som insamlingssystem.

 • Ökad service och sortering

Insamlingssystemet innebär en hög service för dig som bor i villa och fritidshus. Du minskar behovet av att åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar/returpapper. Med fyrfackssystemet kan du sortera och lämna även förpackningar och tidningar/returpapper nära din bostad.

 • Miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Erfarenhet visar att hushållens sortering av avfall ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Rent material innebär att respektive material sorteras separat och inte blandas. På så sätt cirkuleras och återvinnas dina olika typer av avfall till nya produkter, vilket är både miljövänligt och resurseffektivt.

En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och därmed i förlängningen ett mer hållbart samhälle.

 • Kostnadseffektivt och leder till färre transporter.

Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet.

Hur stor behöver uppställningsplatsen vara?

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm

Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt. Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen.

Kärlplacering på tömningsdagen

 • Kärlen ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter, för att underlätta för hämtningspersonalen.
 • Om kärlen står på plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader kan kärlen placeras i den riktning som passar dig, med handtaget inåt eller utåt.
 • Om kärlen inte kan placeras på hårdgjord yta ska kärlen vändas med handtaget utåt för att de ska kunna tömmas.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara hårdgjord så att hämtningspersonalen kan dra eller skjuta kärlen utan svårigheter.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara fri från hinder på tömningsdagen.
 • Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?

 • Ja, återvinningsstationer kommer att finnas kvar. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB).

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till olika återvinningsindustrier och återvinns till stor del till nya produkter, förpackningar och tidningar. Till exempel glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras. När det gäller pappersförpackningar blir pappret i förpackningen nya pappersförpackningar och plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi. Allt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror. Restavfallet förbränns och ger energi i form av el och värme.

Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas, och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

Insamlingssystem för mig som bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet har som regel en annan typ av insamlingssystem.

 • Många lägenheter har tillgång till full sortering i gemensamma miljörum.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare.

Upplands-Bro kommun kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt för hyresgästerna att sortera sitt avfall.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp