Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i följande grupper och ska sorteras i nedanstående ordning:

Observera att en del avfall kan tillhöra flera grupper.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, kemikalier, lysrör med mera. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall.

Avfall till återanvändning

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet.

Producentansvarsavfall

Producentansvar menas att producenten av en produkt även har ansvar för att ta omhand produkten när den blir ett avfall. Det är producenten själv som bestämmer hur insamlingen av avfallet ska gå till. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande avfall:

  • Förpackningar, pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar. Även ett frivilligt producentansvar på till exempel träförpackningar ("pallretur").
  • Returpapper, som tidningar och kontorspapper.
  • Elektriska och elektroniska produkter. Producentansvaret gäller endast vissa typer av elavfall. Det är framförallt sådant elavfall som liknar hushållens elavfall.
  • Däck. Dina gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad där du köper ett nytt däck.
  • Bilar

Avfall till materialåtervinning

Materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara livsmedelsavfall (som inte är hushållsavfall) som rötas och rötresten återförs till åkermark som näring eller metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter. I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Avfall till energiåtervinning

Avfall till energiåtervinning eller brännbart avfall som det också kan kallas, är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Avfall till deponi

Att lägga avfall på deponi är det samma som att slänga avfallet på en soptipp. Denna avfallsfraktion brukar kallas deponirest eller icke brännbart avfall. Det finns nämligen ett förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Allt avfall som deponeras måste genomgå en grundläggande karaktärisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung, sammansättning och uppgifter om på vilken deponi avfallet kan läggas. Allt ska dokumenteras skriftligt och lämnas till mottagaren av deponin. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att se till att karaktäriseringen blir gjord och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.

Tillstånd och anmälan

En verksamhetsutövare som vill kompostera eller på annat sätt ta hand om annat avfall, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Om avfallet ska deponeras, mellanlagras, behandlas eller hanteras på en anläggning ska detta antingen anmälas till bygg- och miljönämnden eller tillståndsprövas av miljöprövningsdelegation eller miljödomstol. Ta kontakt med en miljöinspektör på bygg- och miljöavdelningen så berättar de mer.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp