Information - poängsättning vid körtest

För att vara behörig till utbildningen krävs 5 poäng eller högre i nedan specificerade områden. Vid underkänt kan den sökande boka ett nytt prov, dock behöver den sökande utveckla sin körning och på något sätt dokumentera sina tankar/självvärdering och sitt sätt att öva.

Vi önskar att du förbereder dig på bästa sätt genom att sätta dig in i vad som ingår i vanligt körprov, genom att läsa föreskriften som reglerar körprov (TSFS 2012:43)

MANÖVRERING
Motoriskt automatiserad förmåga att hantera bilen.

SÄKERHETSMARGINALER
Förmåga att läsa av trafiksituationer så att säkerhetsmarginaler skapas och risksituationer förebyggs.
Förmåga att själv uppträda tydligt i trafiken.
Förmåga att anpassa t.ex. hastighet och avstånd utifrån mänskliga, miljömässiga och trafikmässiga
omständigheter.

TRAFIKREGLER
Förmåga att, med hänsyn och omdöme, tillämpa de regler som gäller för bilkörning i gott samspel med
andra trafikanter.

PROBLEMLÖSNING
Ha metoder för att självständigt kunna ta sig ur svåra situationer och problem.

SJÄLVVÄRDERING
Förmåga till en realistisk bedömning av den egna körförmågan.

• 10 p är absolut toppnivå. Där vi som trafiklärare kan ligga de stunder som vi
fokuserar på att hålla oss på 10p
• 6 - 9 p För att nå upp till poäng 6 - 9 ska de rubriker som nämns ovan uppfyllas
med god marginal. Något enstaka fel som inte påverkar helhetsbedömningen
kan accepteras om självvärderingen stämmer överens med händelsen.
• 5 p I nivå med godkänt körprov behörighet B samt att självvärdering stämmer
överens med uppvisad körning. Något enstaka fel som inte påverkar
helhetsbedömningen kan accepteras om självvärderingen stämmer överens
med händelsen.
• 4 p Flertal brister i körningen i helhet. En eller fler av ovanstående rubriker
uppfylls inte. Helhetsbedömningen faller på en grov enskild händelse eller
återkommande fel som inte kan accepteras eller flertalet enskilda händelser.
• 2-3 p Två eller fler av ovanstående rubriker uppfylls inte. Helhetsbedömningen
faller på en grov enskild händelse eller återkommande fel som inte kan
accepteras eller flertalet enskilda händelser.
• 1 p Alla rubriker har stora brister.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp