Information - poängsättning vid körtest

För att vara behörig till utbildningen krävs 5 poäng eller högre i nedan specificerade områden. Vid underkänt kan den sökande boka ett nytt prov, dock behöver den sökande utveckla sin körning och på något sätt dokumentera sina tankar/självvärdering och sitt sätt att öva. 

MANÖVRERING
Motoriskt automatiserad förmåga att hantera bilen.

SÄKERHETSMARGINALER
Förmåga att läsa av trafiksituationer så att säkerhetsmarginaler skapas och risksituationer förebyggs.
Förmåga att själv uppträda tydligt i trafiken.
Förmåga att anpassa t.ex. hastighet och avstånd utifrån mänskliga, miljömässiga och trafikmässiga
omständigheter.

TRAFIKREGLER
Förmåga att, med hänsyn och omdöme, tillämpa de regler som gäller för bilkörning i gott samspel med
andra trafikanter.

PROBLEMLÖSNING
Ha metoder för att självständigt kunna ta sig ur svåra situationer och problem.

SJÄLVVÄRDERING
Förmåga till en realistisk bedömning av den egna körförmågan.

• 10 p är absolut toppnivå. Där vi som trafiklärare kan ligga de stunder som vi
fokuserar på att hålla oss på 10p
• 6 - 9 p För att nå upp till poäng 6 - 9 ska de rubriker som nämns ovan uppfyllas
med god marginal. Något enstaka fel som inte påverkar helhetsbedömningen
kan accepteras om självvärderingen stämmer överens med händelsen.
• 5 p I nivå med godkänt körprov behörighet B samt att självvärdering stämmer
överens med uppvisad körning. Något enstaka fel som inte påverkar
helhetsbedömningen kan accepteras om självvärderingen stämmer överens
med händelsen.
• 4 p Flertal brister i körningen i helhet. En eller fler av ovanstående rubriker
uppfylls inte. Helhetsbedömningen faller på en grov enskild händelse eller
återkommande fel som inte kan accepteras eller flertalet enskilda händelser.
• 2-3 p Två eller fler av ovanstående rubriker uppfylls inte. Helhetsbedömningen
faller på en grov enskild händelse eller återkommande fel som inte kan
accepteras eller flertalet enskilda händelser.
• 1 p Alla rubriker har stora brister.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp